THE EFFECT OF USING SUNFLOWER SILAGE INSTEAD OF CORN SILAGE IN THE DIETS OF SAANEN X HAIR GOAT CROSSBRED (F1) GOATS ON RUMEN AND BLOOD PARAMETERS, MILK YIELD AND COMPOSITION


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Serhat Yıldız

Supervisor: Sibel Erdoğan

Abstract:

Mısır silajı yerine ayçiçeği silajının Saanen x Kıl Keçisi melezi (F1) keçilerin rasyonlarında kullanılmasının rumen ve kan parametreleri ile süt verim ve bileşimine etkisini tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmada, keçilerin beslenmesinde kullanılacak olan silajlık mısır ve ayçiçeği Van İli Gevaş İlçesi’nde yetiştirilmiş ve hamur olum döneminde hasat edilerek silolanmıştır. Çalışmada, birinci laktasyonda olan ortalama 35±5 kg canlı ağırlığındaki 22 baş Saanen x Kıl Keçisi melezi kullanılmış ve deneme 105 gün sürdürülmüştür. Tüm gruplarda kaba yem kaynakları farklı olan rasyonlar hazırlanmıştır. I. grupta %100 Mısır silajı (100MS), II. grupta %66 Mısır silajı+%34 Ayçiçeği silajı (66MS34AS), III. grupta %34 Mısır silajı+%66 Ayçiçeği silajı (34MS66AS) ve IV. grupta ise %100 Ayçiçeği silajı (100AS) ile birlikte her grupta ve her dönemde eşit düzeyde yonca kuru otu ve kesif yem (ME: 2585 kcal ve % 15.5 HP) verilmiştir. Silajlık verim ve kalite kriterleri incelendiğinde hamur olum döneminde hasat edilen mısır ve ayçiçeği hasıllarının yeşil ot verimi sırasıyla 6586.55 kg/da ve 6404.76 kg/da, KM verimi ise 1796.21 kg/da ve 1517.23 kg/da olarak belirlenmiştir. Fermantasyon süresi sonunda mısır ve ayçiçeği silajlarının KM içerikleri %26.66 ve %19.48 olarak belirlenmiştir. MS’nın KM içeriği AS’ndan yüksek olmasına rağmen HK, HP, HY ve ADF içerikleri düşük bulunmuştur (P≤0.0001). AS’nın pH, NH3-N, asetik asit (AA) ve bütirik asit (BA) konsantrasyonu MS’ndan yüksek (P<0.01), laktik asit (LA) konsantrasyonu ise düşük olmuştur (P<0.01). Rumen fermentasyon özellikleri bakımından yemleme grupları arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.0001). 100AS grubunda rumen pH’sı ile AA ve NH3-N’i konsantrasyonu diğer gruplardan daha yüksek olmuştur. Rasyonda MS yerine AS ikamesi yapıldığında rumen pH’sı ile AA ve NH3-N’i konsantrasyonu artış ii göstermiştir (P<0.05). PA ve BA konsantrasyonları ise AS ve MS kombinasyonu yapılan yemleme gruplarında düşük bulunmuştur. Serum glikoz ve total protein konsantrasyonu bakımından silaj grupları arasındaki farklılıklar (P≤0.0457 ve P≤0.0091) önemli çıkmıştır. Serum üre, trigliserit, kolestrol, LDL ve HDL konsantrasyonu ise 100AS silaj grubunda 100MS silaj grubuna göre daha yüksek olmuştur (P≤0.0001). Tüm gruplarda laktasyonun başından 105. güne doğru süt veriminde bir azalma görülmüştür. Günlük ortalama süt verimi gruplar için sırasıyla 1.27, 1.00, 1.10 ve 1.09 kg/gün olarak belirlenmiş ve en yüksek süt verimi 100MS silaj grubunda tespit edilmiştir (P<0.05). Süt bileşimi parametrelerinden KM, protein, yağ ve laktoz içeriği en yüksek 34MS66AS ile 100AS silaj grubunda belirlenmiştir. Sütlerin KM ve yağ içeriği üzerine silajların etkisi P≤0.0001 düzeyinde önemli iken, yağsız KM, protein ve laktoz içeriği üzerine silajların etkisi sırasıyla P≤0.0127, P≤0.0020 ve P≤0.0273 düzeyinde önemli bulunmuştur. Silajlar süt yağındaki C12-C16 orta zincirli yağ asidi içeriğini etkilemezken, C18:1 cis-9, C18:2 cis-9, trans-11 (CLA), C18:3n6 ve C18:3n:3 yağ asidi konsantrasyonları rasyondaki AS oranının artışıyla yükselmiş ve 100AS silaj grubunda en yüksek seviyeye ulaşmıştır (P<0.05). Sonuç olarak, mısır ve ayçiçeği silajlarının kaliteli olduğu, süt keçilerinde MS yerine AS kullanımının rumen parametrelerini iyileştirdiği, süt verimi 100MS grubunda yüksek olmasına karşın, süt bileşimi ve yağ asidi kompozisyonu bakımından değerlendirildiğinde söz konusu yağ asitlerinin insan sağlığı açısından önemli olması ve özellikle kolestrol sentezini azaltıcı yönde etkileri nedeniyle sütte konsantrasyonlarını artırmak için rasyonda kaba yem kaynağı olarak mısır silajı yanında 18 C’lu yağ asidi içeriği yüksek AS ile kombinasyonlarının yer alması önerilebilir.