Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Van–Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, sa.1, ss.910-914, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects Of Varıous Sowıng Dates And Dıfferent Dıstance Between Rows On Yıeld And Yıeld Components Of Chıckpea (Cıcer arıetınum L.)

Yayın Yeri:Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi, Muş, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2019, cilt.1, sa.1, ss.29