Announcements & Documents

Peyzaj Mimarlığına Giriş
Announcement
9/30/2020

Peyzaj mimarlığı kavramı, • Peyzaj mimarlığının amacı, çalışma alanları ve sorumlulukları, • Peyzaj mimarlığı mesleğinin Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişim süreci, • Tarih öncesi dönemden günümüze kadar farklı medeniyetlerin peyzajdaki izleri, • Peyzajın içinde bulunduğu bağlam, • Peyzaj projesinin aşamaları; analiz, değerlendirme, tasarım ve uygulama, • Proje çiziminde ve sunumunda kullanılan araçlar konusunda bilgi ve örneklerin aktarılarak peyzaj mimarlığı mesleğinin tanıtılması amaçlanmıştır.

Peyzaj Mimarlığına Giriş Ders_İzlen....docx Creative Commons License

Kıyı Alanlarında Planlama Stratejileri
Announcement
9/30/2020

Ders kapsamında kıyısal alanlarda planlama stratejilerine ilişkin bilgiler verilecek ve bu bilgiler peyzaj mimarlığı meslek disiplini kapsamında yasa ve yönetmelikler çerçevesinde incelenecektir.

Kıyı(1) - Kopya.docx Creative Commons License

Görsel peyzaj Kalite Değerlendirme
Announcement
9/30/2020

Bir alanın görsel etkisi, çevrenin iyi ya da kötü algılanması, bu da kullanıcılarının bu alandan zevk alıp almamaları üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bu nedenle, bir proje çalışmasında, görsel analiz çalışmaları, henüz daha karar aşamasında yapılarak, yörenin görsel niteliğinin saptanması, böylece, görsel kaynakların korunması yolunda çalışmalar yapılması en doğru olanıdır. Bu, hem çevrenin görsel ve ekolojik yapısının korunmasını hem de çalışmalar sırasında ve daha sonra ortaya çıkacak masrafların en aza inmesini sağlayacaktır. Bu nedenle Peyzaj Mimarlığında Görsel Değerlendirme dersi çevre ile ilgilenen bir bilim dalı olan peyzaj mimarlığının temel konularından biri olarak önem taşımaktadır. Bu ders sonucunda öğrenciler görsel kaynak değerlendirme konularında temel kavramları bilecek, görsel kaynağın çevre açısından önemini kavrayacak, görsel kaynak değerlendirme çalışması yapabileceklerdir.

Görsel (1) - Kopya.docx Creative Commons License

TURİZM VE REKREASYON ALAN PLANLAMASI
Announcement
9/30/2020

Turizm ve Rekreasyon gereksinmesinin günümüz insanı açısından taşıdığı büyük önem doğrultusunda turizm ve rekreasyon alanlarının planlanmasına yönelik kuramsal bilgilerin ülkemiz ve gelişmiş ülkelerdeki örnekler bağlamında verilmesi.Turizm ve rekreasyon gereksinmesi ve değişimi, turizm ve rekreasyonel aktivite ve özellikleri rekreasyon alanları ve sınıflandırılmalar, kentsel rekreasyon alanları planlaması genel ilkeleri, ülkemizde ve dünyadaki durumun karşılaştırılması, kent küçük bahçe parkları planlaması, okul bahçeleri planlaması, park planlaması, botanik bahçeleri planlaması, bahçe sergileri planlaması, çocuk oyun alanları planlaması ve diğer rekreasyon alanları planlamaları.

Turizm ve Rek Ders_İzlencesi (1) (....docx Creative Commons License

PEYZAJ MİMARLIĞI PROJESİ II
Announcement
9/30/2020

Proje ile ilgili kavramlar; Proje ölçekleri; Peyzaj tasarımı ve tasarımla ilgili ilkeler; Peyzaj projesi hazırlama süreci ve proje aşamaları: vaziyet planının hazırlanması, arazi envanterinin çıkarılması, alan analiz çalışması ve kişisel isteklerin analizi, ihtiyaç programının çıkarılması, işlev şemasının hazırlanması, öneri plan (avan proje) geliştirilmesi, master plan (kesin proje) hazırlanması, uygulama projelerinin hazırlanması, kesit, görünüş ve perspektiflerin hazırlanması, maket yapımı, bir konut bahçesi örneğinde proje geliştirme.

Proje II Ders_İzlencesi (1) - Kopy....docx Creative Commons License