Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tezkire-i Şu'ara-yı Mevleviiye'de "Ney"

9. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Tbilisi, Georgia, 24 - 26 November 2023, vol.1, no.1, pp.67-72

Taşlıcalı Yahya Divanında "Seyf ü Kalem"

9. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Tbilisi, Georgia, 24 - 26 November 2023, vol.1, no.1, pp.75-81

Mesihi Divanında Kalem'in Anlamsal Boyutu

3. International Conference on Social and Humanity Sciences, Tirane, Albania, 17 - 19 November 2023, vol.1, no.1, pp.24-31

Kanuni Devrini Taşlıcalı Yahya'nın Bir Kasidesinden Okumak

3. International Conference on Humanity and Social Sciences, Tirane, Albania, 17 - 19 November 2023, vol.1, no.1, pp.34-38

Teolojik Hermenötiğin Türkçe Mesnevi Şerhlerine Yansımaları

Ahmet Yesevi Üniversitesi 10. Türkoloji Kongresi, Almati, Kazakhstan, 17 - 20 October 2023, vol.2, no.4, pp.23-34

AHMED AVNİ KONUK’UN MESNEVİ ŞERHİNDE KAYNAK OLARAK KULLANDIĞI MESNEVİ ŞERHLERİNİN İŞLEVİ

. 16. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2022, vol.1, pp.53-60

TEZKİRE-İ ŞU’ARÂ-YI MEVLEVİYYE’DE MEVLANA MUHİBBİ ŞAİRLER

. 16. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2022, vol.1, pp.45-52

Behram Begova Kütüphanesinde Müellifi Bilinmeyen Bir Gülistan Tercümesi

EGE ZİRVESİ 6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İzmir, Turkey, 10 - 11 September 2022, vol.1, no.6, pp.34-40

Türkçe Mesnevi Şerhlerinde İbn Arabi'nin Fususü'l-Hikem'i

EGE ZİRVESİ 6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İzmir, Turkey, 10 - 11 September 2022, vol.1, no.1, pp.45-52

Mustafa Şem'i'nin Şerh-i Mahzenü'l-Esrar Şerhinde Fars Klasiklerinden İstifade Etme Yönü

IV. PİRİ REİS ULUSLARARASI DİL TARİH VE COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2021, vol.1, no.4, pp.52-57

Sultan Abdülmecid'in Veladet-i Hümayunlarına Düşülen Tarihler

14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 29 - 30 October 2021, vol.1, no.14, pp.245-250

TARİH MANZUMELERİYLE BİR DÖNEMİ AYDINLATMAK: SAFÂYÎ TEZKİRESİ ÖRNEĞİ

IV. PİRİ REİS ULUSLARARASI DİL TARİH VE COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2021, vol.1, no.4, pp.45-51

Bosna-Hersek Tuzla Arşivinde Bulunan Osmanlı Dönemi Türkçe El Yazmaları

14. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu, Antalya, Turkey, 29 - 30 September 2021, vol.1, no.21, pp.56-61

Lami'i Çelebi'nin Şerh-i Dibace-i Gülistan Şerhinde Kullandığı Kaynaklar

XII. International Congress on Social Sciences China to Adriatic, 23 - 24 October 2020, vol.1, no.12, pp.45-51

Türkçe Mesnevi Şerhlerinin Kaynakları

8. Uluslararası Al-Farabi Sosyal Bilimler Sempozyumu, Almati, Kazakhstan, 21 - 22 July 2020, vol.1, no.2, pp.342-346 Creative Commons License

Tezkirecilerin Gözünden Şiir ve Şair

Al-Farabi 8-th International Conference on Social Sciences, Almati, Kazakhstan, 21 - 22 July 2020, vol.1, pp.321-325

Muhammed Esed Dede'nin Mesnevi Şerhinde Kullandığı Kaynaklar

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 25 - 28 September 2019, vol.1, no.1, pp.20-30

LATİFİNİN NAZİRE YAZDIĞI ŞAİRLER

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 25 - 28 September 2019, vol.1, no.1, pp.1-10

Şeyhülislam Arif Hikmet Tezkiresinde Osmanlı Toprakları Dışında Yaşayan Şairler

V. AL-FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaijan, 1 - 04 August 2019, vol.1, no.1, pp.134-139

ADNİ DEDENİ NASİHATNAMESİNDE KULLANILAN İKTİBASLAR VE İŞLEVLERİ

V. AL-FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaijan, 1 - 04 August 2019, vol.1, no.2, pp.314-322

Türkçe Şair Tezkirelerinin Mukaddimelerinde Kaynak Tenkidi

V. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 24 - 27 June 2018, vol.1, no.35, pp.21-28

Sehi Bey’in Heşt Behişt Tezkiresinde Atasözü ve Deyim Kullanan Şairler

Al-Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.64

FUAT KÖPRÜLÜ'NÜN İRANDA TEŞŞEKKÜL EDEN KLASİK TÜRK EDEBİYATININ ORTAYA ÇIKIŞINDAKİ ROLÜ

VIII. ULUSLARARASI TÜRK DİL KURULTAYI, Ankara, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.2, no.32, pp.67-74

XVI. YÜZYIL ŞAİR TEZKİRLERİNİN MUKADDİMELERİNDE KAYNAK TESPİTİ

Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, no.232, pp.34-38

ŞEMSİ'NİN YUSUF U ZÜLEYHA MESNEVİSİ

IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, Nevşehir, Turkey, 23 - 26 April 2017, vol.1, no.23, pp.23-29

Safevi Sarayında Türk Şiirinin Müdavimleri

II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.1, no.1, pp.34

Şem'i'nin Şerh-i Mesnevi'nin İlk Cildinde Ahlaki Değerlerin Anlatımına Yaklaşımı

3. Uluslararası Mesnevi ve Mevlana Sempozyumu, Urmia, Iran, 3 - 06 October 2015

SAFEVİ TARİHÇİSİ VAHİD-İ KAZVİNİ VE TÜRKÇE ŞİİRLER

X. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİL KURULTAYI, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 28 September - 01 October 2015, vol.10, no.45, pp.253-259

Nazire Ustası Bir Tezkireci: Latifi

AGP Social Sciences Conference, Budapest, Hungary, 1 - 03 August 2015, vol.1, no.1, pp.58

Aşık Çelebi’nin Meşairüş-Şauarasında Balkan Şehirleri

III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Bucuresti, Romania, 22 - 26 April 2015, vol.1, no.1, pp.45

Şah İsmail'in Şiirlerinde Savaşa Dair Söylemleri

Uluslararası Savaş ve Edebiyat Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 16 - 18 December 2014, vol.2, no.2, pp.17-28

Aşık Çelebi'den Faruk Nafize Duvar Şiirleri

International Assocıatıon of Social Science Research, , Sankt-Peterburg, Russia, 11 - 14 September 2014, vol.1, no.1, pp.45

Osmanzade Taip ve Halepli Edip’in Şiirlerinde Osmanlı Toplum Eleştirisi

I. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, , Sakarya, Turkey, 14 - 17 October 2014, vol.1, no.1, pp.43

Books & Book Chapters

Cumhuriyet Dönemi Mesnevi Şerhlerinde Teolojik Hermenötiğin İzlerini Aramak

in: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Armağan Kitabı, Daşçıoğlu Y., Editor, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.145-162, 2023

İranda Klasik Türk Edebiyatı Şiir ve Şairlerinin Ortaya Çıkarılmasında Fuat Köprülünün Rolü

in: Safeviler, Kar A., Editor, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.231-247, 2023

Tezkire-i Şu'ara-yı Mesvliveyye'de Şairlerin Gözünden Mesnevi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler, Sinan Sönmez, Editor, Platanus Publisging, Ankara, pp.67-78, 2022

I. Ahmet’in (Bahtî) Saltanat Yıllarındaki Olayların Şiirine Yansıması

in: Insac Social and Education Sciences, Dalkılıç Mehmet,Yılmaz Betül, Editor, Duval House Publishing / Les Éditions Duval, Inc., İstanbul, pp.810-822, 2021

XVI. Yüzyıl Tezkirelerinde Tarih Düşürme

in: Filoloji Alanında Teori ve Yaklaşımlar-II, Metiner Y., Editor, Gecekitaplığı Akademi, Ankara, pp.234-242, 2020

Tezkiretü'ş-Şu'ara, Şeyhülislam Arif Hikmet Beg

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2019

HEŞT BEHİŞT TEZKİRESİNDE ATASÖZÜ VE DEYİM KULLANAN ŞAİRLER

in: DİL TARİH VE COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI, YILMAZ M., ÇINARCI M. N., Editor, Omni Scriptum, Riga, pp.123-132, 2019

DİL VE EDEBİYAT EĞİTİMİNDE TEMEL DİSİPLİNLER

in: Dl ve Edebiyat Eğitiminin Temel Kavramları, MEHMET NURİ KARDAŞ, RAŞİT KOÇ, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.1-22, 2018

Riyazü'ş-Şu'ara Tezkiresinde Yazılı Kaynak Tenkidi

in: Filoloji Çalışmaları-II, Babacan, H., Editor, Gece Kitaplığı Yayınları, İstanbul, pp.145-162, 2018

Safevi Sarayında Türk Şiirinin Müdavimleri

in: Türk Dünyasının Ulu Çınarı Metol Tulum Kitabı, Ahmet Kartal-Nehmet Mahur Tulum, Editor, Sivrihisar Belediyesi, Eskişehir, pp.293-313, 2017

Yusuf u Züleyha, Şemsi

Grafiker Yayınları, Ankara, 2016

Episodes in the Encyclopedia

Münşeat-ı Türki vü Farisi

Kültür Bakanlığı Yayınları, pp.1, 2022

Divan-ı Hikmet

Kültür Bakanlığı Yayınları, pp.1, 2022

Bakiyye-i Mecmau'l-Havas

Kültür Bakanlığı Yayınları, pp.1, 2022

Mecmu'a-ı Arif Hikmet

Kültür Bakanlığı Yayınları, pp.1, 2022

Mecmu'a-ı Eş'ar

Kültür Bakanlığı Yayınları, pp.1, 2022

Mecmu'atü't-Teracim

Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, pp.1, 2022

Yusuf u Züleyha, Şemsi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, pp.1, 2022

Şerh-i Dibace-i Gülistan

Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, pp.1., 2022

Menakıb-ı Mevlana

Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, pp.1, 2022

Şerh-i Şebistan-ı Hayal

Ahmed Yesevi Üniversitesi Yayınları, pp.1, 2022

Tezkire-i Şu'ara (Şeyhülislam Arif Hikmet)

Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, pp.1, 2021

Şerh-i Divan-ı Şahi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları , pp.1, 2021

Tuhfetü'l-Aşıkin

Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, pp.1, 2021 Sustainable Development

Edviye-i Müfrede

Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, pp.1, 2021

İshak Bin Murad

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

Fenayi Dede

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

Şeyh Salih Dede

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

Te'sir-i Tebrizi

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

Mahvi Çelebi

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

Lokmani Dede

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

Fehmi Çelebi

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

Sadıki-i Kitabdar

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

Metrics

Publication

94

Project

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals