Fasiyal Myalji Hastalarına Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Hayat Kalitesi ve Oklüzyon Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Eskitaşcıoğlu M. (Executive), Keskin Tunç S., Ünalan Değirmenci B., Karadağ B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2019
  • End Date: October 2021

Project Abstract


Temporomandibular eklem (TME) nöromusküler komponentler ile yakından ilişkilidir. Bu komponent ya da bölümlerin herhangi birinde meydana gelen bir sorun TME nin harmonik çalışmasına engel olarak temporomandibular eklem rahatsızlıklarına (TMD) davetiye çıkarır. TMD nin idaresi konservatif ya da cerrahi yöntemlerle olabilir. Fizik tedavi, lokal buhar uygulaması, eksternal kas masajı, oklüzal uyumlama, analjezik ve fizyoterapik medikasyon ve splint tedavileri en sık önerilen konservatif tedavilerdendir. İntraoral olarak kullanılan bu oklüzal splintler ile mandibulaya istirahat pozisyonunda herhangi bir kuvvet uygulaması olmadan balanslı bir oklüzal temas ayarlanması sağlanır. Bu hazırlanan stabilizasyon splintlerinin farklı materyallerden yapılmasını öneren ya da etkinliklerini karşılaştıran ancak farklı sonuçlara erişmiş olan çok sayıda literatür mevcuttur. Ve var olan literatür sonuçları hastalardan elde edilmiş olan sübjektif verilere dayanmaktadır. Bu eksiklikten yola çıkılarak çalışmamızda fasiyal miyalji hastalarına uygulanan farklı splint materyallerinin ve medikasyonun hastaların yaşam kalitesi üzerine ve oklüzyonu üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.