DRAMA’NIN İKİ DİLLİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARINI İYİLEŞTİRMEYE ETKİSİ


Creative Commons License

Kardaş M. N.

4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, vol.1, no.16, pp.609-615

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.609-615
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkçe derslerinde drama ile öğretimin iki dilli öğrencilerin Türkçe

konuşma kaygılarına etkisini belirlemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmanın deseni ön test-son test ölçümlerine dayanan kontrol gruplu deneysel desendir.

Araştırmanın çalışma gruplarını 8. Sınıfta öğrenim gören ve Türkçe derslerine devam eden 30

öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 15’i deney grubunu oluştururken 15’i kontrol grubunda

yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmış

Türkçe Konuşma Kaygısı ölçeği kullanılmıştır.

Verilerin analiz işlemlerinde nicel yöntemli araştırmalarda kullanılan IBM SPSS 20.0Statistics

(Statistical Package for the Social Sciences 20.0) paket programı kullanılmıştır. Araştırmada

ön test ve son test uygulamalarından elde edilen verilerin çözümlenmesinde parametrik testler

kullanılmıştır.

Buna göre; deney veya kontrol grubunun kendi içerisinde ön test - son test farklarının

belirlenmesi için “İlişkili Örneklemler t- Testi”; deney ve kontrol gruplarının ön-son test

farklarının belirlenmesi içinse “Bağımsız Örneklemler t-Testi” istatistiği kullanılmıştır.

Deneysel süreçler neticesinde drama etkinliklerinde aktif rol alan öğrencilerin Türkçe konuşma

kaygılarının anlamlı düzeyde olumlu yönde değişiklik gösterdiği belirlenmiştir.