Meeting Point Of Different Cultures: Comparative Literature


Creative Commons License

Solmaz M.

Researcher Social Science Studies, vol.5, no.9, pp.280-293, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 9
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.18301/rss.210
  • Journal Name: Researcher Social Science Studies
  • Page Numbers: pp.280-293

Abstract

Abstract

Comparative literary knowledge which examines different literatures in terms of similarity, affect, influence, closeness; is now regarded as one of the branches of general literary science such as literary history and literary criticism as an area of academic pursuit. This science, examines two or more written pieces in the same or different languages in terms of subject, thought and form, contributes to the formation or development of communication between societies by identifying common, similar, or different aspects, and making comments on the causes of similarities and differences. The comparatist; through comparative literary methods gains data not only in the field of literature but also in other fields of social, historical, cultural, aesthetic, artistic and formal level. With the symbolic dimension of the comparison method itself, the comparatist achieves great success in interpreting all aspects of the concrete and abstract events that have come into existence in his life, theoretically and practically. In this review, it will be emphasized on the stages of comparative literature from its birth to its day-to-day life, and that this area could gain to different cultures.

Özet

Farklı edebiyatları benzerlik, etkileme, etkilenme, yakınlık gibi kavramlar açısından inceleyen karşılaştırmalı edebiyat bilimi; günümüzde akademik bir uğraş alanı olarak, edebiyat tarihi, edebiyat eleştirisi gibi genel edebiyat biliminin dallarından biri kabul edilmektedir. Bu bilim dalı, aynı ya da değişik dillerde yazılan iki veya daha fazla eseri; konu, düşünce, biçim açısından inceleyip, ortak, benzeyen ya da benzemeyen yönlerini saptayıp, bunların nedenleri konusunda yorumlar yaparak toplumlar arasındaki iletişimin oluşmasına ya da gelişmesine katkıda bulunur. Karşılaştırmacı; karşılaştırmalı edebiyat yöntemleri sayesinde, sadece edebiyat alanında değil, sosyal, tarihsel, kültürel, estetik, sanat ve biçimsel düzeydeki diğer alanlar hakkında da bilgiler elde eder. Karşılaştırma yönteminin kendisine kazandırdığı simgesel boyutla, yaşamında karşısına çıkan somut ve soyut olayları tüm yönleri, teorik ve uygulamalı şekilde yorumlamada büyük başarı elde eder. Yapılan incelemede, karşılaştırmalı edebiyatın doğuşundan günümüze kadar geçirdiği evreler ile bu alanın farklı kültürlere kazandırabilecekleri üzerinde durulacaktır.