Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Presenteizm ile Örgütsel Yabancılaşma İlişkisi: Van İli Otel İşletmeleri Örneği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.51, ss.307-324, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effect of Career Plateau on Time Banditry: An Application in a Five-Star City Hotel in Turkey

JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES, cilt.9, sa.1, ss.131-144, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Günlerinde Bireylerin Yeme Tutumlarının İncelenmesi

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.84-100, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEYAHAT ACENTELERİNDE İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.18-29, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Sosyalizasyon ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Otel Çalışanları Açısından Değerlendirilmesi

Akademik Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.46-58, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYONUN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.114-126, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Otel Çalışanların İş Motivasyonu ve Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması: Denizli Şehir Otellerinde Bir Araştırma

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, cilt.22, sa.2, ss.601-614, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.37-48, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Konaklama İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Uygulanabilirliğinin Araştırılması: Van İl Merkezindeki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.1-22, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlı Dönemi Mutfak Kültürünün Günümüz Türk Akdeniz Mutfak Kültürüne Yansımaları

1. Ulusal Gastronomi Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Şubat 2021, ss.25-40

Koronavirüs Günlerinde X ve Y Kuşaklarının Gıda Tüketimlerinin İncelenmesi

Managing Tourism Across Continents Conference, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2021, ss.111-122

CULTURAL TOURISM VALUES AND ART OF NIELLO IN VAN

EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-VII, Baku, Azerbaycan, 6 - 09 Aralık 2020, ss.266-267 Creative Commons License

AGRO TOURISM IN THE WORLD AND TURKEY

6. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, Denizli, Türkiye, 01 Ekim 2020, ss.892-893 Creative Commons License

YAPAY ZEKÂ GELİŞİMİNİN TURİZM SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ: KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM

MTCON'20 (Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı), Antalya, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2020, ss.123-130

TURİZM SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

3. ANADOLU SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 30 Aralık 2019, ss.204-208

Konaklama İşletmeleri Ve Uygulanan Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet Satışlarına Etkisi: Kavramsal Bir Değerlendirme

3. ANADOLU SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 30 Aralık 2019, ss.199-203

İş Doyumu İle Tükenmişlik İlişkisi: Van İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerinde Bir Araştırma

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2019, ss.220-221

Otel İşletmelerinde Uygulanan Rekreatif Amaçlı Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet Satışlarına Etkisi

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2019, ss.241

Van Gölü Havzasına Ait Endemik Bir Tür Olan İnci Kefali’ nin Bölge Turizmi Açısından Önemi

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2019, ss.75-76

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: TRB1 BÖLGESİ OTEL İŞGÖRENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.331

OTEL ÇALIŞANLARININ İŞ MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİ: DENİZLİ ŞEHİR OTELLERİNDE BİR UYGULAMA

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.294-295

OTEL İŞLETMELERİ MENÜLERİNDE YÖRESEL YEMEK KÜLTÜRÜ: ADIYAMAN ÖRNEĞİ

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.103

OTEL İŞLETMELERİNİN MENÜLERİNDE YÖRESEL YEMEK KÜLTÜRÜNÜYAŞATMAK: ADIYAMAN ÖRNEĞİ

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.173-183

Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerdeki Nepotizm Algısının Örgüt Bağlılığına Etkisinin İncelenmesi

van turizmi geleceğini arıyor çalıştayı, Van, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2013, ss.196-202

Kitap & Kitap Bölümleri

KÜLTÜR TURİZMİ VE FESTİVALLER

HALKBİLİMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE KÜLTÜREL TURİZM, Dr. Samet KILIÇ, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.72-87, 2021 Creative Commons License

NEPOTISM AS AN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN TOURISM ESTABLISHMENTS

Turizm İşletmeciliği, Pazarlaması ve Ekonomisi, Dr. Şahin Karabulut, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.79-92, 2021 Creative Commons License

BLEİSURE TRAVEL

TURİZMİN GELECEĞİ: Yeni Deneyimler, Çağdaş ERTAŞ, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.241-256, 2020

Animasyona Giriş

TURİZM İŞLETMELERİNDE Rekreasyon ve Animasyon, Songül ÖZER, Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.99-114, 2020

Termal Turizm

Gelecek Turizm Trendleri, Dr. Öğr. Ü. Sedat Şahin,Dr. Öğr. Ü. Sağbetullah Meriç, Editör, Paradigma Akademi, Çanakkale, ss.255-272, 2020

VAN GÖLÜ HAVZASINA ÖZGÜ ENDEMİK BİR TÜR OLAN İNCİ KEFALİ’ NİN BÖLGE TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Turizm Araştırmaları, Alaeddinoğlu F.,Özer S.,Şahin S.,Arslan Kalay H., Editör, Paradigma Pegem Akademi Yayın Evi, Çanakkale, ss.253-264, 2019