Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Otel Çalışanların İş Motivasyonu ve Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması: Denizli Şehir Otellerinde Bir Araştırma

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, cilt.22, ss.601-614, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.7, ss.37-48, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YAPAY ZEKÂ GELİŞİMİNİN TURİZM SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ: KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM

MTCON'20 (Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı), Antalya, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2020, ss.123-130

Konaklama İşletmeleri Ve Uygulanan Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet Satışlarına Etkisi: Kavramsal Bir Değerlendirme

3. ANADOLU SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 30 Aralık 2019, ss.199-203

TURİZM SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

3. ANADOLU SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 30 Aralık 2019, ss.204-208

İş Doyumu İle Tükenmişlik İlişkisi: Van İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerinde Bir Araştırma

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2019, ss.220-221

Otel İşletmelerinde Uygulanan Rekreatif Amaçlı Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet Satışlarına Etkisi

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2019, ss.241

Van Gölü Havzasına Ait Endemik Bir Tür Olan İnci Kefali’ nin Bölge Turizmi Açısından Önemi

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2019, ss.75-76

OTEL ÇALIŞANLARININ İŞ MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİ: DENİZLİ ŞEHİR OTELLERİNDE BİR UYGULAMA

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.294-295

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: TRB1 BÖLGESİ OTEL İŞGÖRENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.331

OTEL İŞLETMELERİNİN MENÜLERİNDE YÖRESEL YEMEK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK: ADIYAMAN ÖRNEĞİ

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.173-183

OTEL İŞLETMELERİ MENÜLERİNDE YÖRESEL YEMEK KÜLTÜRÜ: ADIYAMAN ÖRNEĞİ

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.103

Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerdeki Nepotizm Algısının Örgüt Bağlılığına Etkisinin İncelenmesi

van turizmi geleceğini arıyor çalıştayı, Van, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2013, ss.196-202

Kitap & Kitap Bölümleri

Termal Turizm

Gelecek Turizm Trendleri, Dr. Öğr. Ü. Sedat Şahin,Dr. Öğr. Ü. Sağbetullah Meriç, Editör, Paradigma Akademi, Çanakkale, ss.255-272, 2020

VAN GÖLÜ HAVZASINA ÖZGÜ ENDEMİK BİR TÜR OLAN İNCİ KEFALİ’ NİN BÖLGE TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Turizm Araştırmaları, Alaeddinoğlu F.,Özer S.,Şahin S.,Arslan Kalay H., Editör, Paradigma Pegem Akademi Yayın Evi, Çanakkale, ss.253-264, 2019