1.SINIF İLE 4.SINIF TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZILARINDAKİ MESAJLARIN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


Bulut K. , Türközü Ö.

International Conference on STEM and Educational Sciences (STEMES-2018), Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.377-378

  • Basıldığı Şehir: Muş
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.377-378

Özet

Kişinin hayata dair pozitif ya da negatif duygu ve düşüncelerinin en iyi yer bulduğu alan yazma alanıdır. Bu nedenle insanlar hayata bakış açılarını en iyi yazılarıyla yansıtırlar. Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenliği Anabilim Dalı, 1. ile 4. sınıf öğretmen adaylarının yazılarındaki mesajların duygusal yön analizi ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. Çalışma 2017-2018 Öğretim Yılı, Bahar Dönemi’nde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 1. sınıf ile 4. sınıf öğrencileriyle yapılmıştır. Çalışmanın verilerini toplamak amacıyla dönem içerisinde belli aralıklarla öğrencilere farklı türlerde yazılar yazdırılmıştır. Yazılar serbest konuludur. Öğrencilere yazılar yazdırılırken herhangi bir yönlendirme yapılmamıştır. Çalışmanın verileri ‘duygusal yön analizi’ ile analiz edilmiştir. Duygusal yön analizi içerik analizinin bir çeşidi olup bireylerin yazılarının duygu yüklerinin incelenmesi açısından önemli bir analiz çeşididir. Çalışmanın sonunda, 1. sınıf Türkçe öğretmeni adaylarının genellikle olumlu, olumsuz ve müphem cümlelerden oluşan karışık cümleler kullandıkları tespit edilmiştir. Buna karşılık 4. sınıf Türkçe öğretmeni adaylarının daha çok olumlu cümleler kullandıkları, olumsuz ve özellikle müphem cümleleri daha az kullandıkları tespit edilmiştir. Bu sonucun neden kaynaklandığı üzerinde düşünüldüğünde birçok sebep akla gelebilir. Öğrencilerin yüksek öğretime gelmeden önceki beklentilerinin yüksek olması ve bunun geldikleri üniversitede tam olarak karşılanmaması, okudukları üniversiteden veya şehirden kaynaklanan çeşitli sebepler bunlardan bazıları olarak sayılabilir. Ama 4. sınıfa gelindiğinde öğrencilerin olumlu bakış açısı geliştirmelerinde ise hem öğrenim ortamlarına hem de okudukları şehre ve çevreye alışmalarının etkisinin olduğu düşünülmektedir. Öğretmenler toplumun geleceğini şekillendiren nesillerin yetiştirilmesinde çok önemli bir görevi üstlenmektedir. Bu derece önemli bir görevi bulunan öğretmenlerimizin daha olumlu bir bakış açısı ve yaklaşıma sahip olmaları yetiştirecekleri nesiller ve dolayısıyla bütün toplum açısından önemlidir. Bu nedenle öğretmen yetiştirme programlarının, öğretmenlerin olumlu düşünme, olumlu yaklaşım sergileme ve gelecek ile ilgili umutlu olmalarına katkı sağlayacak şekilde hazırlanması gerekir. Literatürde hikayelerin duygusal yön analizi ile incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.