Kronik Migren Hastalarında Koroid Kalınlığının Spektral Optik Koherans Tomografi ile Değerlendirilmesi Choroidal Thickness in Chronic Migraine Patients Evaluated with Spectral Optical Cohorence Tomography


Creative Commons License

Tanyıldız B., Ceylan E., Özer M. D. , Aksu N., Arpalı Tanas E., Çinici E.

MN Oftalmoloji, cilt.22, sa.1, ss.17-19, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 22 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: MN Oftalmoloji
  • Sayfa Sayıları: ss.17-19

Özet

Amaç: Kronik migreni olan hastaların koroid kalınlığını (KK) spektral optik koherans tomografi (OKT) kullanarak incelemektir. Gereç ve Yöntem: Kronik migreni olan (Grup 1) 20 kişi ve sağlıklı 20 birey  (kontrol grubu) çalışmaya dâhil edildi. Tüm katılımcıların spektral OKT ile foveadan ve 5 ekstrafoveal noktadan yapılan koroidal kalınlık ölçümleri kontrol grubu ile kıyaslandı. Gruplar kendi arasında istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Yaş ortalaması Grup 1 ve kontrol grubunda sırasıyla 34,4±8,3 (25-42) ve 33,6±6,7 (25-40) olarak saptandı. Grup 1’de 6 kadın (%60), 4 erkek (%40), kontrol grubu olarak da; sağlıklı 5 kadın (%50), 5 erkek (%50) çalışmaya dahil edildi. Ortalama koroidal kalınlık, Grup 1 ve kontrol grubunda sırasıyla 177,1±15,5 μm ve 216,1±13,4 μm olarak saptandı. Elde edilen değerler istatistiksel olarak değerlendirildiği zaman Grup 1 ile kontrol grubu arasında fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0,0004). Sonuç: Kronik migren hastalarında; koroidal kalınlığın sağlıklı gruba göre daha ince olduğu saptandı. 

Aim: To evaluate choroidal thickness of patients who have chronic migraine using spectral optical coherence tomography (OCT). Material and Method: Twenty patients who have chronic migraine (group 1) and 20 individual who are totally healthy (control group) were included in the study. Choroidal thicknesses were measured from fovea and 5 extrafoveal points using spectral OCT in all participants. Groups were statistically evaluated among each other. Results: Average age in group 1 and in control group were determined as 34.4±8.3 (25-42) and 33.6±6.7 (25-40)  respectively. In group 1 twelve women (60%), eight men (40%); and as a control group ten healthy men (50%) and ten healthy women (50%) were included in the study. Average choroidal thickness in group 1 and control group were 177.1±15.5 μm  and 216.1±13.4 μm respectively. When the gathered measurements were statistically evaluated, the difference between group 1 and control group was statistically meaningful. (p=0.0004) Conclusion: Choroidal thickness was much more thinner in patients having chronic migraine than the healthy group.