EVALUATION OF STAFNE BONE CAVITIES WITH CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY


Kaya S., Baş H.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Objective; To evaluate stafne bone cavities with cone beam computed tomography and to calculate their three-dimensional volumes.

Material and Methods; Cone beam computed tomography images of patients between the ages of 42-67 years with stafne bone cavities who presented to our faculty with any dental problem were retrospectively analyzed. Patients with radiolucent bone lesions adjacent to the stafne bone cavity with a similar appearance and patients with artefacts for any reason were not included in the study. All images were obtained with a KaVo 3D eXam (Biberach, Germany) brand tomography device belonging to the Department of Oral, Dental and Maxillofacial Radiology of our faculty, which is routinely maintained and repaired annually. The CBCT device used has 120 kVp, 18.54 mAs, 4.8-8.9 s scan time, 0.125-0.4 mm voxel size, 160*60-130 FOV. 3D-DOCTOR (Able Software Corp., Lexington, MA, USA) was used for volume calculations. Student-t test was used to determine statistical differences.

Results; 89.5% of the cases were male, 10.5% were female; 68.4% were on the right side and 31.6% were on the left side; stafne bone cavity was statistically more common in males and on the right side (p<0.001). No significant difference was observed between stafne bone cavity volumes according to gender and sides.

Conclusion; since stafne bone cavities are not considered as a reel cyst, correct diagnosis will protect patients from unnecessary surgical procedures.

Amaç; Stafne kemik kavitelerinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirmek ve üç boyutlu hacimlerini hesaplamak.

Materyal Metot; fakültemize herhangi bir dental problemle başvuran 42-67 yaş aralığında stafne kemik kavitesi görülen hastalara ait konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntüleri retrospektif olarak incelenmiştir. Stafne kemik kavitesine komşu ve benzer görünüm veren radyolüsent kemik lezyonu bulunan ve herhangi bir nedenle artefakt görülen hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Tüm görüntüler fakültemiz Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’na ait ait yıllık rutin bakım ve onarımları yapılan KaVo 3D eXam (Biberach,Germany) marka tomografi cihazıyla alınmıştır. Kullanılan KIBT cihazı 120 kVp, 18,54 mAs, 4,8-8,9 s tarama zamanı, 0,125-0,4 mm voksel boyutu 160*60-130 FOV alanına sahiptir. Hacim hesaplamaları için 3D-DOCTOR (Able Software Corp., Lexington, MA, USA uygulaması kullanılmıştır. İstatistiksel farklılıkları tespit etmek için student-t testi kullanılmıştır.

Bulgular; Olguların %89,5’ü erkek, %10,5’ü kadın; %68,4’ü sağ, %31,6’sı sol tarafta olup; stafne kemik kavitesi erkeklerde ve sağ tarafta istatistiksel olarak daha fazla gözlenmiştir (p<0.001). Stafne kemik kavite hacimleri arasında cinsiyete ve taraflara göre anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.

Sonuç; stafne kemik kaviteleri gerçek bir kist olarak değerlendirilmediğinden doğru tanı konması hastaları gereksiz cerrahi işlemlerden koruyacaktır.