ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ADALET DEĞERİNE İLİŞKİN TUTUMU


YEŞİL S., ZIRHLIOĞLU G., YAYLA A.

USBILIM 1st International Congress on Education Studies, Ankara, Turkey, 27 - 28 November 2021, pp.19-20

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.19-20
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The main purpose of this study is to determine the attitudes of teachers who teach social studies

courses in primary and secondary schools and prospective teachers who will teach them in the

future. Survey model was used in this study. The population of this study consists of classroom

and social studies teachers working in primary and secondary schools in the city center of Van in

the 2019-2020 academic year, and students of elementary education and social studies

education at Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Education. The data of the study were

collected by using “Personal Information Form” and “Justice Attitude Scale” developed by the

researcher. Parametric tests were used in the analysis of data collected with scale forms. It is

seen that teachers and prospective teachers prefer the view that "I find the subjects related to

justice boring" at least. This shows that the participants are interested in the value of justice. It was

determined that the teachers had a more positive attitude about the value of justice with a

significant difference compared to the prospective teachers. In addition, it was determined that the

attitudes of teachers and prospective teachers towards the value of justice differed significantly

according to the type of book they read. Based on the fact that values can be learned by

experiencing and feeling, educational methods such as drama, role playing, games, research and

simulation that make learners active and entertaining can be emphasized. In addition, they can be

provided to review publications such as books and magazines with the theme of justice.

Bu araştırmanın temel amacı, ilk ve ortaokullarda sosyal bilgiler derslerini veren öğretmenler ile

gelecekte verecek olan öğretmen adaylarının adalet değerine yönelik tutumlarının belirlenmesidir.

Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini, 2019-2020 eğitim-öğretim

yılında, Van ili merkezindeki ilk ve ortaokullarda görev yapan sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenleri

ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören sınıf eğitimi ve sosyal

bilgiler eğitimi bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından

geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve “Adalet Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Öğretmen

ve öğretmen adaylarının en az “Adalet ile ilgili konuları sıkıcı bulurum” görüşünü tercih ettikleri

görülmektedir. Bu durum katılımcıların adalet değerine ilgi duyduğunu göstermektedir.

Öğretmenlerin, öğretmen adaylarına göre adalet değeri hakkında anlamlı bir farkla daha olumlu

tutum içerisinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen ve öğretmen adaylarının adalet değerine

yönelik tutumlarının, okuduğu kitap türüne göre anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir.

Değerlerin, yaşanarak ve hissedilerek öğrenilebileceği gerçeğinden hareketle, drama, rol oynama,

oyun, araştırma, benzetim gibi öğrenenleri aktif kılan ve eğlendirici eğitim yöntemlerine ağırlık

verilebilir. Ayrıca adalet temalı kitap, dergi gibi yayınları incelemeleri sağlanabilir.