Eyyûbî Dönemi'nin Önde Gelen Hanefî Hukukçularından "Kâsânî"


Kıylık M. H.

Eyyûbîler'de İlim, Kültür ve Sanat, Abdulhalim Oflaz,Ümit Koca,Zeynep Akbudak,Furkan Erbaş,Moulay el-Hassan el-Hafidi, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.203-214, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Hiperyayın
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.203-214
  • Editörler: Abdulhalim Oflaz,Ümit Koca,Zeynep Akbudak,Furkan Erbaş,Moulay el-Hassan el-Hafidi, Editör

Özet

Eyyûbî dönemi, eğitim öğretim açısından İslâm tarihinin en parlak dönemlerinden birini teşkil eder. Eyyûbîler ile birlikte Mısır, Hicaz ve Yemen’e giren medreselerde Şâfiî, Hanefî ve Hanbelî fıkhı okutulmaktaydı. Genel olarak Eyyûbî âlimleri Şâfiî mezhebine mensup olsa bile Eyyûbîlerin son dönemlerinde dört mezhebe göre öğretim yapan medreseler açılmıştır. Bu husus, Eyyûbîlerin fıkhi hayata dair müsamaha ve hoşgörülerini göstermesi açısından önem arz eder. Eyyûbîler dönemindeki ilim merkezlerine bakıldığında Dımaşk ve Kâhire’nin ilim hayatı bakımından Bağdat’tan daha ileri bir seviyede olduğu görülür. Bu bölgeye muhtelif diyarlardan âlimler gelmiştir. Kâsânî (587 / 1191) de bunlardan biridir. Kâsânî hem Karahanlı hem Selçuklu hem de Eyyûbî dönemini müşahade eden mümtaz şahsiyetlerdendir. Hiç kuskusuz Eyyûbî döneminde fıkıh alanında temayüz eden âlimlerinden biri de Alâuddîn el-Kâsânî’dir. Meliku’l-Ulemâ diye anılan Kâsânî, asıl şöhretini “Tuhfetu’l-Fukahâ” adlı esere yazdığı “Bedâiu’s-Sanâi’” adlı şerhle elde etmiştir. İşte bu çalışmada, Eyyûbî dönemindeki ilmi hayata dair bazı malumatlar verildikten sonra bu döneme damgasını vuran Hanefî hukukçularından Kâsânî’nin İslâm Hukuku açısından önemi ve metodu ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eyyûbî, Hanefî, İslâm Hukuku, Kâsânî.