LOOKING AT THE FUTURE OF VAN PROVINCE THROUGH THE EYES OF THE DISABLED


Mengi A.

VAN’IN GELECEĞİ SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 1 - 02 December 2022, vol.1, pp.393-394

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.393-394
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

 Engellilik kavramı, herhangi bir nedenle fiziksel, zihinsel, ruhsal, duyusal yetilerinde belli 

oranlarda  meydana  gelen  yetersizliklerden  dolayı  toplumsal  yaşama  eşit,  tam  ve  etkin  katılımı 

kısıtlanan; toplumun farklı tutum, bakış ve çevre koşullarından etkilenen; yaşamı boyunca çeşitli 

danışmanlık ve destek hizmetlerine gereksinim duyan bireyleri tanımlamak için kullanılmaktadır. 

Dünya sağlık örgütünün verilerine göre dünya nüfusunun %15’nin engelli bireylerden oluşmaktadır. 

Türkiye nüfusunun ise, %12.58’i engelli bireylerden oluşmaktadır. Van ilindeki engelli nüfusun en 

az %10 civarında olduğunu ileri sürebiliriz. Ayrıca engellilerin dünyada azımsanmayacak bir nüfusa 

sahip olduğunu ve dünyadaki en büyük azınlık grubu temsil ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Van 

ilinin geleceğinin konuşulduğu bu günlerde engellilik olgusu bağlamında Van ilinin geleceğinin ne 

olacağı,  Van  ilinde  yaşamını  sürdüren  engelli  bireylerin  Van  ilinin  geleceğine  ilişkin  ne  tür 

beklentilere sahip oldukları ve Van’ın geleceğine dair önerilerinin ne olduğu merak konusu olmuştur. 

Bu araştırmanın amacı da Van ilinin geleceğine ilişkin engelli bireylerin beklenti ve önerilerinin neler 

olduğunu araştırıp ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma 

verileri Van ilindeki 6 farklı engelli STK başkanından toplanmıştır. Araştırma Bulguları betimsel 

analiz  yoluyla  sunulmuştur.  Araştırmada  katılımcıların  aile  yaşamına,  toplumsal  alanlara,  eğitim, 

sağlık,  ekonomi,  istihdam  ve  ulaşım  gibi  kamusal  alanlara  toplu  taşıma  araçlarına  ve  kamu 

kurumlarına  yönelik  bazı  beklentiler  çerçevesinde  Van’ın  geleceğine  baktıkları  tespit  edilmiştir. 

Araştırma  sonucunda,  katılımcıların  kendileri  için  daha  yaşanılabilir  bir  Van  için  özellikle  yerel 

yöneticilerden  ve  kamu  yetkililerinden  büyük  beklenti  ile  çözüm  üretmenleri  gerektiği  sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırmada illeri araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur. 

 Anahtar kelimeler: Van ilinin geleceği, Engellilik, Engelli bireyler