Middle School Teachers’ Views on Face-to-Face Education Following Distance Education


Creative Commons License

Bakırcı H., Ercan G., Cengiz E.

TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES, vol.17, no.5, pp.941-957, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Literatürde, özellikle salgın döneminde yapılan uzaktan eğitim ile ilgili birçok soruna dikkat çekilmektedir. Yüz yüze eğitime geçilmesiyle uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunların devamlılığı konusunun araştırılması etkili bir öğretim için zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca uzaktan eğitimde ortaya çıkan sorunların, yüz yüze eğitime yansımalarını belirlemenin önemli olduğu söylenebilir. Bu sorunların ortaya çıkarılmasında eğitimin önemli paydaşlarından olan öğretmenlerin görüşleri önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, uzaktan eğitimden sonra yapılan yüz yüze eğitim süreci hakkında ortaokul öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir il merkezindeki bir ortaokulda görev yapan farklı branşlardan sekiz öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırma için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Yayın Etik Kurulu'ndan etik ve yazılı izin alınmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme aracılığıyla veriler toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik ve betimsel analiz kullanılmıştır. Öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin akademik başarılarının düştüğünü, yüz yüze eğitimde ise akademik başarının arttığını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler yüz yüze eğitim sürecinde öğrencilerin derse karşı ilgilerinin, öğrenme isteklerinin ve derse katılımlarının arttığını ifade etmişlerdir. Öğretmenler, öğrencilerde dikkat dağınıklığı, okuma-yazmada yavaşlama, fiziksel şiddete yatkınlık, argo ve küfürlü konuşmaların arttığını dile getirmişlerdir. Bunun yanı sıra öğretmenler, öğrencilerde konu eksiklerinin, başaramama duygularının, özgüven eksikliklerinin olduğunu ve olaylara karşı aşırı tepki gösterme gibi psikolojik değişikler gözlemlendiğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler, uzaktan eğitimden sonra yüz yüze eğitime geçilmesi sürecinin öğrencilerin bazı davranışlarına olumlu yansıdığını gözlemlemişlerdir. Dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunların yüz yüze eğitimde tam olarak giderilemediği görülmüştür. Bu durumun giderilmesi için, öğretmen, okul rehberlik servisi ve velilerin işbirliği içinde çalışması önerilmektedir.