TRACES OF IRONY IN THE SWIMMER BY JOHN CHEEVER AND IN POSTMODERN ERA


Edis Z., Arsan M. Ç.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK-2022) I. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES (ICSS-2022) 8-10 HAZİRAN 2022 , Bitlis, Turkey, 8 - 10 June 2022, vol.1, pp.2-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Bitlis
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2-5

Abstract

Abstract

When we express with the dictionary meanings of the words in a language, it describes us real objects, events, or observations. However, we can create the opposite meanings by using the irony that is one of the most used literary techniques in the postmodern era. This onouncement aims to examine how John Cheever uses irony in his story, The Swimmer, and how he criticizes society and individuals through this literary art. Irony appears in three ways as verbal irony which tells the exact opposite of what is used in daily life, dramatic irony which occurs in the theater to keep the audience in the play, and situation irony which is formed by understanding the differences between lived experiences and realities. The common feature of all three ironies is that an existing situation progresses or results in a different way than it appears or should be.  When The Swimmer story is considered to explore the social life and relations of people, it can be referred to that every person faces striking realities or difficulties as they get to engage in society even if he or she wouldn’t stand a chance to accept the concrete situation of  reality. In the story; Lucinda River, named after her husband by the protagonist of the story that we are evaluating, Neddy, symbolizes the adventure of an individual who ignores the harsh realities. The individualism and the capitalist system are brought about by the middle-upper class American moral perception were harshly criticized by using expressions contrary to facts during this period. Cheever reveals the truth behind the flamboyant  life of a wealthy white American suburban. He criticizes the collapsing family institution, miscommunication, and loneliness of the individuals with its sociological elements. John Cheever finds a way to keep up with the era he lived in, by presenting a slice of his life through Lucinda River's lifestyle. He achieves this by applying different types of ironies. In this study, detailed information will be given about the ironies made in the Postmodern era and the dimensions these ironies bring to the relations between social classes.

Keywords: Society, Irony, Social Classes, Postmodern Era

Özet

Bir dildeki kelimeleri sözlük anlamlarıyla ifade ettiğimizde bize gerçek nesneleri, olayları veya gözlemleri anlatır. Ancak postmodern çağda en çok kullanılan edebi tekniklerden biri olan ironiyi kullanarak karşıt anlamlar yaratabiliriz. Bu duyuru, John Cheever'ın Yüzücü adlı öyküsünde ironiyi nasıl kullandığını ve bu edebi sanat aracılığıyla toplumu ve bireyleri nasıl eleştirdiğini incelemeyi amaçlamaktadır. İroni, günlük hayatta kullanılanın tam tersini anlatan sözlü ironi, tiyatroda seyirciyi oyunda tutmak için yapılan dramatik ironi ve yaşanmış deneyimler ile yaşananlar arasındaki farkların anlaşılmasıyla oluşan durum ironisi olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkar. gerçekler. Her üç ironinin de ortak özelliği, mevcut bir durumun göründüğünden veya olması gerekenden farklı bir şekilde ilerlemesi veya sonuçlanmasıdır. Yüzücü hikayesi, insanların sosyal hayatını ve ilişkilerini araştırdığı düşünüldüğünde, her insanın, kabul etme şansı olmasa bile, topluma girerken çarpıcı gerçeklerle veya zorluklarla karşı karşıya kaldığı söylenebilir. gerçekliğin somut durumu. Hikayede; Adını değerlendirmekte olduğumuz hikayenin kahramanı Neddy'nin kocasından alan Lucinda River, acı gerçekleri görmezden gelen bir bireyin macerasını simgeliyor. Orta-üst sınıfın getirdiği bireycilik ve kapitalist sistem, bu dönemde gerçeklere aykırı ifadeler kullanılarak Amerikan ahlak algısı sert bir şekilde eleştirilmiştir. Cheever, zengin bir beyaz Amerikan banliyösünün gösterişli yaşamının arkasındaki gerçeği ortaya koyuyor. Çöken aile kurumunu, bireylerin iletişimsizliği ve yalnızlığını sosyolojik unsurlarıyla eleştirir. John Cheever, Lucinda River'ın yaşam tarzı üzerinden hayatından bir kesit sunarak, yaşadığı çağa ayak uydurmanın bir yolunu buluyor. Bunu farklı türde ironiler uygulayarak başarır. Bu çalışmada Postmodern dönemde yapılan ironiler ve bu ironilerin toplumsal sınıflar arası ilişkilere getirdiği boyutlar hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Toplum, İroni, Sosyal sınıflar, Postmodern çağ