AUDIT REPORT DELAY AND AUDIT FIRM ROTATION: AN EXAMINATION ON BORSA ISTANBUL


Öztürkçü Akçay A.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.20, no.3, pp.18-34, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Artan finansal entegrasyon ve küreselleşme ülke ekonomilerini daha şeffaf olmaya zorlamakta bu durum ise yerli ve yabancı yatırımcı çekmek isteyen piyasalarda denetimden geçmiş finansal raporların zamanında yayınlanmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda denetim raporlarının zamanında yayınlanması dış kullanıcılara sunulan bilgilerin yararlılığını etkileyen önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, denetim raporu gecikmesi ile denetim firması rotasyonu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Borsa İstanbul’da 2015-2020 yılları arasında faaliyetlerini sürdüren 219 firmaya ait 1314 gözlemden yararlanılarak ekonometrik bir model oluşturulmuştur. Yapılan analizler neticesinde denetim firması rotasyonunun denetim raporu gecikmesi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, kârlılık, firma büyüklüğü ve firma yaşının denetim raporu gecikmesi üzerinde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.