APEXIFICATION OF UPPER CENTRAL TEETH WITH BIODENTINE WITH A CROWN ROOT FRACTURE


Creative Commons License

Pektaş Z., Gündüz H.

15. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 10 June 2023, pp.228-229

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.228-229
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

apexification, which became devitalized due to the fracture along the crown root line.

Case: A 16-year-old female patient without any systemic disease was admitted to our clinic with the complaint of

anterior region fracture line. In the anamnesis taken from the patient, it was learned that his upper anterior teeth were

traumatized as a result of a fall one year ago. In the clinical examination, a vertically progressive fracture line was

observed in the left upper central tooth. No mobility was detected in the tooth, which was painful on percussion and

palpation. In the periapical radiograph taken, a large lesion in the left upper central tooth and incomplete apical root

development were observed. The access cavity was opened under rubber-dam isolation. Working length was determined

by periapical radiograph. Root canal preparation was completed by circumferential filing with 70 numbered H file.

Calcium hydroxide was placed in the root canal. Three weeks later, the patient was called for the second session. In the

second session, calcium hydroxide was removed from the root canals. Sodium hypochlorite, EDTA and chlorhexidine

were used for root canal irrigation. Irrigation solutions were activated using the passive ultrasonic activation method.

Root canals were dried with paper point. An apical plug was created with an apical 5 mm area Biodentine and a fiber

post was applied to the coronal part of the canal. The patient was directed to the Department of Prosthodontics for a full crown to be placed on the tooth.

Results: At 6-month follow-up, it was determined that the tooth was clinically asymptomatic and the periapical lesion

healed on the periapical radiograph.

Conclusion: Successful results can be obtained with a suitable apical plug and a suitable upper restoration in teeth with

vertical crown root fracture.

dişin apeksifikasyon ile tadavisi ve takibinin sunulması amaçlanmıştır.

Olgu: Sistemik bir hastalığı bulunmayan 16 yaşında kadın hasta ön bölge kırık hattı şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur.

Hastadan alınan anamnezde bir yıl önce düşme sonucu üst ön dişlerinin travma aldığı öğrenilmiştir. Klinik muayenede

sol üst santral dişinde vertikal ilerleyen kırık hattı izlenmiştir. Perküsyon ve palpasyonda ağrılı olan dişte herhangi bir

mobilite saptanmamıştır. Alınan periapikal radyografta sol üst santral dişte geniş bir lezyon ve apikal kök gelişiminin

tamamlanmadığı izlenmiştir. Rubber-dam izolasyonu altında giriş kavitesi açılmıştır. Periapikal radyografi ile çalışma

boyu belirlenmiştir. Kök kanal preparasyonu 70 numaralı H file ile çevresel eğeleme yapılarak tamamlanmıştır. Kök

kanalına kalsiyum hidroksit yerleştirilmiştir. Üç hafta sonra hasta ikinci seansa çağrılmıştır. İkinci seansta kalsiyum

hidroksit kök kanallarından uzaklaştırılmıştır. Kök kanal irrigasyonunda sodyum hipoklorit, EDTA ve klorheksidin

kullanılmıştır. İrrigasyon solüsyonları pasif ultrasonik aktivasyon yöntemi kullanılarak aktive edilmiştir. Kök kanalları

kâğıt konlarla kurutulmuştur. Apikal 5 mm’lik alan biodentine ile apikal tıkaç oluşturulmuş ve kanalın koronal kısmınaa

fiber post uygulanmıştır. Dişe tam kron yapılması için hasta Protetik Diş Tedavisi bölümüne yönlendirilmiştir.

Bulgular: 6 aylık takipte klinik olarak dişin asemptomatik olduğu ve periapikal radyografta periapikal lezyonun

iyileştiği saptanmıştır.

Sonuç: Vertikal kron kök kırığı bulunan dişlerde uygun bir apikal tıkaç ve uygun bir üst restorasyonla başarılı sonuçlar

elde edilebilir.