ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE GELENEKSEL ÖĞRETİM İLE ETKİNLİK TEMELLİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERINDEKİ ETKİSİ(THE EFFECTS OF TRADITIONAL TEACHING AND ACTIVITY TEACHING METHODS ON STUDENT ACHIEVEMENT IN HIGH SCHOOL MATHEMATICAL EDUCATION)


Altun Y.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.4, ss.466-485, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.466-485

Özet

Araştırmanın amacı ortaöğretim matematik konularının öğretiminde etkinlik kullanmanın öğrenci başarısına etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada Van ilindeki merkezi bir lisede uygulanan testler ile elde edilen bulgulara ve bulguların yorumlanmasına yer verilmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu bu okuldaki iki sınıf oluşturmaktadır. Çalışma süresince bu iki sınıf Deney ve Kontrol grubu olarak adlandırılmıştır. Belirlenen konular üzerinde Deney grubu’na etkinlik yöntemi ile öğretim, Kontrol grubu’na ise geleneksel yöntem ile öğretim sunulmuştur. Araştırmanın analizleri SPSS bilgisayar programı ile grup içi ve gruplar arası olmak üzere iki aşama şeklinde gerçekleştirilmiştir.Ön, Son ve Hatırlama Test sonuçlarının grup içinde paired samples t test ve gruplar arasında independent samples t test ile 0.05 anlamlılık düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, etkinlik yöntemi ile öğretimin geleneksel öğretim yöntemine oranla öğrenci başarısındaki etkisinin daha olumlu olduğu görülmüştür.

The aim of this study is introduce the effects of mathematical activities on the achievement of student in mathematical education. In the study, the findings which are obtained from applied tests on students of a high school located in Van, and its evaluations are given. The workgroup of this study includes two classroom of the high school. These classrooms are named as Experiment and Control groups during the study. While, the education with activity method has been applied toexperiment group, the education with traditional method has been applied to control group on determined issues. The analysis of the research have been done for within-group and intergroup as two phase by using SPSS. The results of pre, end and recall tests are evaluated at significance level of 0.05 for paired samples t test and independent samples t test for within-group and intergroup, respectively. It is observed from the results that the education with activity method has more positive contribution than the education with traditional methods on student achievement.