AN EVALUATION ON MUSIC LISTENING AND PERFORMANCE PRACTICES IN THE PANDEMIC PERIOD (DURĠNG THE COVID-19 OUTBREAK)


Creative Commons License

Çakmak S.

KÜLTÜR EVRENi UNIVERSE CULTURE - МИР КУЛЬТУРЫ, pp.90-123, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ülkemiz ciddi bir pandemi döneminden güneşli. Ġnsanların bu durumu uzun sürdüğü için ciddi oranda kayıplar yaĢanmak-tadır. COVID-19 denen virüs ülkemize geldiğinden bu yana hayattaki birçok alıĢ-kanlığımızı gün be gün değiĢtirmek zorunda kaldık. DıĢarıda geçirdiğimiz zaman kısıtlanınca bazı yeni alıĢkanlık / davranıĢları hayatımıza geçirmeye çalıĢtık. Bu süre zarfında internette daha çok vakit harcadık ve ailemizle daha çok vakit geçirdik. Toplumda, yaratıcılık ve yeni zevkler oluşmaya baĢladı. Bu zevkler ara-sında müzik zevkinde de yeni atılımlar ortaya konduğunu hissettiğimizden ülke genelinde uygulanmak üzere bir anket hazırladık ve bunu ulaĢabildiğimiz herkese ulaĢtırarak bu kapsamda ülkemiz müzik zevkindeki değiĢim / dönüĢümü analiz et-meye karar verdik. Evde geçirilen zaman süresince yeni müzik zevkleri oluĢumu dıĢında beste / güfte yazarlığının ortaya çıktığı ve müzikle aktif uğraĢanların dıĢında bu yeteneğini farkların yeteneklerini geliĢtirdiklerini ve ilk dinleyicileri olan ile yakın arkadaĢ gezmeli vakit geçirmeye dönüĢtürdükleri de olsa olsa çıkmıĢ. ÇalıĢmamız COVID-19 Pandemi Sürecinin olası olumsuz etkilerinin müzik dinleyerek veya icra ederek bu süreci nasıl etkili atlatılmaya çalı-Ģıldığıyla ilgili medya alan araĢtırması sonucu elde edilmiĢtir. Medyanın ve sosyal bağlantıların müzik çalıĢmalarında çok aktif olduğu ve canlı müzik paylaĢımı yap-ma noktasında iĢlevinin arttığı görülmüĢtür. Dijital kültür araştırmada bu çalıĢmada müzik yetiştirmedeki değiĢim ve dönüĢümün saptanması $ COVID-19 salgını öncesi ve sonrası müzik dinleme / söyleme / çalma / yaratma alıĢ-kanlıklarındaki değiĢim / dönüĢümü belirleyen anket; müzik türlerine yüklenen ekonomik kazanım baz alınarak Survey Monkey anketi aracılığıyla ve Random tekniği ile 5‟li likert, çoktan seçmeli 10 COVID-19 salgını öncesi ve 10 COVID-19 salgını sırasında olmak üzere toplam 20 soruyla tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Anketten elde edilen sonuçlara göre özetlersek; halk müziğinin dinlenme oranı yüksek gö-rülmekte, dolayısıyla ülkemizde her yaĢtan insan halk müziğini dinleyerek/icra ederek ve yeni müzik türleriyle sentezleyerek geliĢtirip, dönüĢtürerek yaĢatmaya ve yaygınlaĢtırmaya çalıĢmıĢlardır. Halk müziği enstrümanlarının da bu durumda önemli bir araç olduğu ve yaratmada etken olduğu saptanmıĢtır. Pandemi dönemi müzik zevkinde anlamlı bir değiĢiklik söz konusu değildir. Geleneksel müziğimize ilgi, sevgi ve hatta ilgi anlamındaki tutumun önemli oranda arttığını söyleyebiliriz.