YARATILIŞ GERÇEĞİN DE İLİM, BİLİM VE EVRİMİN YERİ


Creative Commons License

Demirkuş N.

II. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.29-30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.29-30

Abstract

In this presentation; we will first give specific definitions and relations of concepts of wisdom, science, evolution, mathematics, knowledge, being and creature. Then these concepts will be associated with creation. In particular, The Inflation, The Big Explosion and The Big Rip theories that overlap with the verses in the Qur'an will be explained. With these theories and creation, the first emergence and collapse of science will be explained. With these theories and creation, the first emergence and collapse of science will be explained.

 

Wisdom has existed eternally and will exist. For example, The knowledge of the Qur'an. Wisdom is subject to Allah's, Âlim, title. In wisdom, all beings, all creatures ... etc. everything is there. Allah creates certain beings in his wisdom as creatures. Science has emerged with creatures. Science is a secular version of wisdom. All laws of science will collapse with Great Doomsday.

 

Science of Evolution: a scientific discipline that scientifically explores the real life story of all creatures. Knowing the evolution of the creatures is called the science of evolution.

 

Mathematical Science: Creates the denominator of the Science Cluster. Other branches of science form the shares of the Science Cluster. Accordingly, mathematics is not a subdivision of science, but it is like a science interface. With this logic and reasoning movement; the sum of other branches of science outside mathematics refers to the interface of cultural alphabets and experience. In this case (all science branches except mathematics): the cultural and life interface of science can be tried.  The evolutionary interface of science expresses the real life story of all the changes in science. The evolutionary interface refers to the changing science depending on natural and social conditions. With this logic, science has three interfaces. 1. Mathematical interface, 2. Natural, cultural and life interface, 3. Evolutionary (change) interface.

 

Keywords: Science, Evolution, Wisdom, Creation

Bu sunumda; öncelikle ilim, bilim, evrim, matematik, bilgi, varlık ve yaratık kavramlarının özgün tanımları ve ilişkileri verilecektir. Daha sonra bu kavramlar, yaradılışla ilişkilendirilecektir. Özellikle Kuran-i Kerim’deki Ayetlerle örtüşen; Şişirme Kuramı, Büyük Patlama Kuramı ve Büyük Yırtılma Kuramları izah edilecektir. Bu kuramlarla ve yaradılış ile, bilimin ilk ortaya çıkışı ve çöküşü izah edilecektir.
         İlim ezeli ve ebedi olarak vardı ve var olacaktır. Örneğin Kuran ilmi. İlim Allah’ın Âlim sıfatına tabiidir. İlimde tüm varlıklar, tüm yaratıklar… vb. her şey vardır. Allah (CC) ilminde var olan varlıklardan bazılarını yaratık olarak yaratır. Allah (CC) Nur’undan veya yoktan yaratılan yaratıklarla bilim başlar. Bilim yaratıklarla ortaya çıkmıştır. Bilim ilmin dünyevi bir versiyonudur (sürümüdür). Bilim, doğayı tanıma, araştırma ve çözüm üretme aracıdır. Bilimin bütün yasaları büyük kıyametle çökecektir.

Evrim Bilimi: tüm yaratıkların gerçek hayat hikâyesini bilimsel olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Yaratıkların evrimini inceleyen bilime, evrim bilimi denir

Matematik Bilimi; Bilim kümesinin payda'sını oluşturur. Diğer Bilim Dalları, Bilim Kümesi'nin Paylarını oluşturur. Pay'ların ve payda'nın toplamı: bilimin kümesini temsil eder. Buna göre Matematik, bilimin bir alt bilim dalı değil de bilimin farklı ifade ediliş (ara-ana) yüzüdür. Matematiğin dışındaki diğer bilim dalları toplamı ise, kültürel alfabelerin ve yaşantının,  ara yüzünü ifade eder. Bu duruma (matematik hariç tüm bilim dalları): bilimin kültürel ve yaşam ara yüzü denebilir. Bilimin evrimsel ara yüzü bilimde ki tüm değişimlerin gerçek hayat hikâyesini ifade eder. Evrimsel ara yüz doğal ve sosyal koşullara bağlı olarak değişen bilimin ara yüzünü ifade eder. Bu mantıktan hareketle bilimin üç ara yüzü vardır.  1. Matematiksel ara yüz, 2. Doğal, Kültürel ve yaşam ara yüzü, 3. Evrimsel (değişim) ara yüzdür

 

Anahtar Kelimeler: Bilim, Evrim, İlim, Yaratılış