Van Gölü Havzasındaki Perlit Madeninin Alkali-Slika Reaktivitesi (ASR) Üzerine Etkileri


Creative Commons License

Kılıçer A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.3, pp.286-290, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Van Gölü Havzasındaki Perlit Madeninin Alkali-Slika Reaktivitesi (ASR)
Üzerine Etkileri
Ali Kılıçer
alikilicer@gmail.com
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Van
Öz:

Çalışma kapsamında, Van Gölü Havzasındaki perlit madenlerinin istenilen boyutlarda öğütülerek,
ASR açısından tehlikeli sınırlar içinde olan agregalar yerine değişik oranlarda katılarak kullanılması ile
Alkali silika reaktivitesinin (ASR) indirgenip indirgenemeyeceğinin testleri yapılmıştır. Önceki
çalışmalarda puzolanik malzemelerin çimento yerine kullanılması ile ASR etkilerinin düşürüldüğü bilinse
de, agrega yerine kullanımı ile elde edilecek sonuçlar henüz net olarak bilinmemektedir. Bu nedenle bu
çalışmada perlit madeni agrega yerine kullanılmış ve ASR için kullanılıp kullanılmayacağı test edilmiştir.
Analizler için kullanılacak olan agregalar, ASR açısından tehlikeli sınırlar içinde yer alabilecek ve Van
Gölü Havzasında yüksek rezervler ihtiva eden trakitik kayaçlardan seçilmiştir. Genleştirilmiş perlitin %
20 oranında agrega yerine kullanılması ile ASR etkilerinin zararsız sınırlara çekilebileceği gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Perlit, ASR, Hızlandırılmış harç çubuğu deneyi


The Effects of Perlit Mines in the Van Lake Basin on the Alkali-Silica
Reactivity (ASR)
Abstract:

Within the scope of the study, it has been tested that milling the perlite mines in the Van Lake
Basin with desired dimensions whether or not the ASR can be reduced by using it in different ratios
instead of the aggregates that are within the dangerous limits in terms of ASR. In previous studies, even
though it is known that the effects of ASR on the use of pozzolanic materials instead of cement have been
reduced; the results to be obtained with the use of pozzolanic materials instead of aggregates have not
been clear yet. The aggregates to be used for the analyses have been selected from the trachytic rocks
which contain high reserves in the Van Lake Basin and could be located within the dangerous boundaries
of ASR. It has been observed that ASR effects can be drawn to innocuous boundaries by using 20% of
expanded perlite instead of aggregate.
Key words: Pumice, Perlite, ASR, Accelerated Mortar Bar Test.