Turizm İşletmelerinde Korku Kültürü ve Yönetimi


Orhun B. N. , Meriç S.

Turizm Araştırmaları, Alaeddinoğlu F.,Özer S.,Şahin S.,Arslan Kalay H., Editör, Paradigma Yayınları, İstanbul, ss.45-70, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Paradigma Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.45-70
  • Editörler: Alaeddinoğlu F.,Özer S.,Şahin S.,Arslan Kalay H., Editör

Özet

1990’lardan bu yana önem kazanan ve incelenmeye başlanan korku kültürü, bireylerin günlük yaşantılarında etkili olan bir olgudur. Korku kavramı, genellikle literatürde sosyoloji ve psikoloji bilimlerinde bir araştırma konusu olarakkarşımıza çıkmaktadır. Ancak bireysel davranışın örgütsel davranışa etkisi dikkate alındığında korku kültürü yönetim literatüründe de önem arz eden bir araştırma konusudur. Örgütsel yapı, iş görenlerin motivasyon düzeylerini ve örgüt içinde sergiledikleridavranışları doğrudan etkileyen bir etken olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle korku kavramının yönetimsel bazda irdelenmesi örgütler için önem taşımaktadır. Örgütlerde korku kültürü ve yönetimi hakkında literatürde çok fazla çalışma bulunmamakla birlikte turizm işletmeleri açısından spesifik olarak korku kültürünün irdelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak korku kültürü her işletmede ortaya çıkabileceği gibi turizm işletmelerinde de kendini gösterebilmektedir. Turizm endüstrisinde; hizmetlerin üretildiği yerde tüketilmesi, turistik ürünlerin stoklanamaması, üretim ve tüketimin eş zamanlı gerçekleşmesi faktörleri turizmi emek yoğun bir sektör haline getirmektedir. Turizm sektöründe üretim sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlere, çalışanların katılımlarının diğer sektörlere kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla çalışanların motivasyonunu ve örgüte bağlılıklarını doğrudan etkileyen bir faktör olan korku kültürünün turizm işletmeleri bazında incelenmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışma kapsamında öncelikli olarak korku, korku kültürü ve örgüt kültürü kavramları açıklanmıştır. Çalışmada örgütsel bazda korku kültürü yönetimi üzerinde durularak bunun turizm işletmeleri üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Çalışma kapsamında literatür taraması yapılarak ikincil verilerden yararlanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Korku Kültürü, Örgüt Kültürü, Turizm İşletmeleri

The fear culture, which has gained importance since the 1990s and is being studied, is an important factor in the daily lives of individuals. The concept of fear generally appears in the literature as a research topic in sociology and psychology. However, when the effect of individual behavioron organizational behavior is considered, fear culture is an important research topic in management literature. Organizational structure is accepted as a factor that directly affects the motivation levels and behaviors of the employees. Therefore, it is important for organizations to examinethe concept of fear on an administrative basis. Although there are not many studies in the literature about fear culture and management in organizations, no studies that specifically examine fear culture have been found in terms of tourism enterprises. However, the culture of fear can emerge in every enterprise as well as in tourism enterprises. In the tourism industry; consumption of services at the place where they are produced, lack of stocking of tourist products, and simultaneous production and consumption make tourism a labor intensive sector. It is observed that the participation of the employees in the activities carried out during the production process in the tourism sector is higher than the other sectors. Therefore, it is important to examine the fear culture on the basis of tourism enterprises, which is a factor that directly affects the motivation and commitment of the employees. In this context, firstly, the concepts of fear, fear culture and organizational culture were explained. The study focuses on the management of fear culture on an organizational basis and examines the impact of this on tourism enterprises. In the scope of the study, secondary data were used in literature review.
Keyword: Fear Culture, Organizational Culture, Tourism Enterprises