ERKEN DÖNEM İSLAMÎ EĞİTİM


Creative Commons License

Dündar M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.32, pp.289-299, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The early Islamic education period, which consists of The Blesssed Era and Four
Caliphs is religion-oriented. Education of this period reached to further levels with new
initiatives during Four Caliphs. Training and education places of Blessed Era such as
mosque, küttabs and education purposed-houses became more organized in this period.
In addition, new units were founded under the roof of mosque depending on their
functions like küttabs for children’s religious and cultural education. Thus, religion
training shaped by the rules of early Islamic education developed to further points in the
later periods with activities and institutions according to the possibilities and conditions.
Hence education foundations of early period left their place to the madrasahs, schools and
modern schools in the years ahead. While the methods like repetition, memorization and
education circuits were used in the early period, modern techniques and strategies were
used in the later periods. Also, in this era, the aim of training and education, including
reading and writing, was teaching and learning Qur'an and Sunnah and practicing these
in daily life for the Allah’s sake (cc). Accordingly, what was intended by education was to
raise both perfect human being and good citizens.
Keywords: Education, Religion Training, Islamic Education, Early Islamic
Education.

Asr-ı Saadet ile dört halife döneminden müteşekkil olan erken dönem eğitim, din
eksenli olmuştur. Bu dönem eğitimi, dört büyük halife sürecinde atılan yeni adımlarla
daha ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Nitekim Mescit, küttab ve eğitim amaçlı evler gibi Asr-ı
Saadet’in eğitim-öğretim yerleri, belirtilen süreçte daha yerleşik hale gelmiştir. Ayrıca
fonksiyonlarına göre mescide bağlı yeni birimler oluşturulmuştur. Böylece erken dönemde
İslami esaslarla şekillenen din eğitimi, imkânların olgunlaşmasına paralel olarak
kurumsallaşmasını daha ileri bir noktaya taşımıştır. Nitekim bu dönem eğitim kurumları
ileriki dönemlerde yerini medreseye, sonrasında ise modern okullara bırakmıştır. İslam’ın
erken döneminde kullanılan takrir, tekrar, ezberleme ve eğitim halkaları metotları, sonraki
dönemlerde daha çok yerini modern yöntem ve tekniklere bırakmıştır. Bu dönemde
okuma-yazma faaliyetleri dâhil, tüm eğitim ve öğretim etkinliklerinin amacı, Kur’ân ile
sünneti öğrenmek- öğretmek ve Allah rızası doğrultusunda yaşamaya çalışmak olmuştur.
Erken dönem İslami eğitimde; saygıyı esas alan, iç olgunluğunu önemseyen ve dini
doğrular doğrultusunda yaşayan bir insan modeli önemsenmekteydi.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Din Eğitimi, İslamî Eğitim, Erken Dönem İslamî
Eğitim.