Short-Term Effects of Kinesio Taping in Women with Pregnancy-Related Low Back Pain: A Randomized Controlled Clinical Trial


Creative Commons License

Kaplan Ş., Alpaycı M., Karaman E., Çetin O., Özkan Y., İlter S., ...More

28.uluslararası katılımlı ulusal fiziksel tıp ve rehabilitasyon kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 April 2021, pp.131

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.131
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ
Bel ağrısı, hamilelik sırasında yaygın bir durumdur ve hamile kadınların üçte ikisinden fazlasını etkiler [1]. Ancak prevalans, farklı tanımlar ve çalışma metodolojileri nedeniyle çalışmalar arasında farklılık gösterir [2]. Bel ağrısının hamileliklerinin bir döneminde kadınların %45 ila %75'ini etkilediği rapor edilmiştir [3]. Hamileliğe bağlı bel ağrısı; ağrı, pelvik kuşak ağrısı veya bunların kombinasyonu olarak sınıflandırılabilir [4]. Hamileliğe bağlı bel ağrısı, bağ gevşekliği ve duruşundaki değişikliklerden kaynaklanıyor olsa da, hamilelik sırasında bel ağrısının lumbosakral disk fıtıklaşması, kas-iskelet sistemi hastalıkları, gebeliğe bağlı osteoporoz ve sakral stres kırıkları dahil olmak üzere birkaç nedeni vardır. [4,6]. Ek olarak, çalışmalar, hamileliğe bağlı bel ağrısının düşük yaşam kalitesi ve uyku bozuklukları ilişkili olduğunu göstermiştir[1,3], ancak genellikle gebeliğin normal ağrılı süreci olarak kabul edilir [3,7]. Hastalar ve klinisyenler bezen tedavi seçenekleri hakkında uygunsuz bilgiye sahip olabilmekte ve tedavinin gelişmekte olan fetüs üzerindeki olası zararlı etkilerinden korkabilmektedirler. [1,3,5].
 
Kinesiyo bant, yaralanma, ağrı, disfonksiyon ve çeşitli diğer bozukluklar gibi çeşitli kas-iskelet sistemi sorunlarının tedavisinde kullanılan ilaçsız elastik terapötik bir banttır [8,9]. Kinesio bantlama uygulamaları 1970'lerde Japon bir kayropraktör olan Dr. Kenso Kase tarafından oluşturuldu. Kesin mekanizmalar olmasına rağmen etkileri henüz net değil, bazı araştırmacılar şunu iddia etti: Kinesio bantlamanın birden fazla işlevi vardır: 1) yaralıları desteklemek kaslar ve eklemler; 2) fasya işlevinin ve pozisyonunun iyileştirilmesi; 
3) segmental stabilitenin artırılması; 4) aktivasyonu cildi kaldırarak kan ve lenf akışı; ve 5) devre dışı bırakma nosiseptif uyaranları azaltarak ağrının azaltılması [8-10].
 
 
Bazı çalışmalar, spesifik olmayan bel ağrısı olan gebe olmayan hastalarda Kinesio bantlama uygulamasının etkilerini incelemiş olsa da [10–13], gebelikle ilişkili bel ağrısı üzerindeki Kinesio bantlamanın etkinliği için çok az klinik deneyim ve sınırlı dokümantasyon vardır. Hamileliğe bağlı bel ağrısı için mevcut tedaviler yeterince bilinmediği ve hastalar ve klinisyenler tarafından güvenilir bulunmadığı için Kinesio bantlama etkili ve tolere edilebilir bir potansiyel bir tedavi yöntemi olabilir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, Kinezyo bantlamanın gebeliğe bağlı bel ağrısı üzerindeki etkisini belirlemektir.
 
MATERYAL VE METOD
Bu çalışma bir üniversite hastanesinin kadın hastalıkları polikliniğine başvuran gebeler üzerinde yapılmıştır. Bu, 2 ölçüm noktası (başlangıç ve 5. gün) ile kısa vadeli, ileriye dönük, gözlemci tarafından körleştirilen, randomize kontrollü bir çalışmaydı. Tüm katılımcılar rastgele 2'ye atandı tedavi grupları kör gözlem usülü ile değerlendirildi. Her iki grupta da bel ağrısı şiddeti görsel analog skala (VAS) ile ölçüldü ve RolandMorris Engellilik Anketi'nin (RMDQ) Türkçe versiyonunun skorları fonksiyonel yetenek ve engelliliğin değerlendirilmesi için kullanıldı [14]. VAS, 0 ile 10 arasında 10 cm'lik bir çizgi ölçeğinden oluşuyordu. 0 cm'lik uç "ağrı yok" a karşılık gelirken, 10 cm'lik uç "en kötü ağrıyı" temsil ediyordu. 2 grubun VAS skorları 5 dakika dinlendikten ve 5 dakika hareketten sonra değerlendirildi. Örneğin, bir hastanın başlangıç puanı 10 ise ve tedavi sonunda puanı 2 ise (8 iyileştirme puanı),% 80 (8/10 × 100) iyileşme hesaplandı. 
 
Tüm katılımcılara 5 gün süreyle parasetamol 1500 mg / gün dozunda verildi. Gebelikle ilişkili bel ağrısı olan toplam 65 hasta rastgele olarak Kinezo bantlama (n = 33) veya kontrol (n = 32) gruplarına ayrıldı. Müdahale grubu 5 gün parasetamol ve Kinezyo bantlama ile tedavi edilirken, kontrol grubu ise sadece 5 gün parasetamol aldı.  Kinezyo bant, harekete izin veren özel bir malzemeden üretilmiş akrilik yapışkanlı elastik su geçirmez bir bandajdır. Kinesio bantlama grubundaki tüm katılımcılara aynı doktor tarafından bantlama uygulandı. Lomber fleksiyon maksimum noktasına ulaştığında kinezyo bantlama uygulandı. 5 cm genişliğinde ve 0.5 mm kalınlığında dört adet I-şekilli Kinesio bandı kullanıldı. Lomber omurganın her iki yanında birer tane olmak üzere iki bant, inhibisyon tekniği ile alt arka iliak krest bölgesinden üst onikinci kaburga bölgesine dikey olarak uygulandı. Kalan 2 bant boşluk düzeltme tekniği ile yatay olarak uygulandı. 4 bandın tamamı, %50 uzunlamasına güçte gerilmeye izin verecek şekilde yerleştirildi. Dikey ve yatay uygulamalar için germe yönleri sırasıyla aşağıdan yukarıya ve her iki laterale doğruydu. Bu uygulama yönlerindeki amaç; hem bel hem de pelvik kuşak ağrısını gidermekti. Çalışma için dahil edilme kriterleri, hasta yaşının 18 ila 40 arasında oluşu, herhangi bir parite sayısı, 10 ila 30 hafta arasında gebelik yaşı, T12'den gluteal katlantıya kadar herhangi bir yerde görülen bel ağrısı, bacak ağrısı olmadan ve en azından orta derecede (VAS 4 veya daha fazla) ağrı yoğunluğu idi. Hariç tutma kriterleri, skolyoz, omurga yaralanmaları, ankilozan spondilit veya romatoid artrit dahil olmak üzere bilininen veya şüphelenilen ortopedik veya romatolojik bozukluklar; intervertebral disk patolojisi; hamilelikten önce bel ağrısı öyküsü; ikiz gebelik veya fetal anomali; ve herhangi bir kontrolsüz tıbbi durum.
 
SONUÇLAR
Bel ağrısı olan 120 gebe kadından 71'i seçim kriterlerini karşıladı ve rastgele olarak Kinesio bantlamaya (n = 36) veya kontrol grubuna (n = 35) atandı. Kinesio bandına lokal alerjik reaksiyon nedeniyle, Kinesio bantlama grubundaki 2 hasta çalışmayı tamamlamadı. Ek olarak, Kinesio bantlama grubunda 1 hasta ve kontrol grubundaki 2 hasta 5. günde takip ziyaretlerine gelmedi. Sonuç olarak, tüm uygun vakalardan (n = 71) 65 hasta çalışmayı tamamladı ve sadece bu 65 hastanın verileri istatistiksel analize dahil edildi. Başlangıçta katılımcı yaşı, parite, gravidalar, gebelik haftası veya vücut kitle indeksi açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. 
Çalışma başlangıcında, dinlenme sırasındaki ağrı yoğunluğu, hareket sırasındaki ağrı yoğunluğu ve fonksiyonel yetenek skorları 2 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı olarak farklı değildi. Her iki grupta da, tüm sonuç ölçümleri (dinlenme sırasındaki ağrı yoğunluğu, hareket sırasında ağrı yoğunluğu ve Roland-Morris Engellilik Anketi), başlangıç değerine kıyasla 5. günde önemli ölçüde azaldı. Bununla birlikte, başlangıçtan 5. güne değişiklik verileri göz önüne alındığında, Kinesio bant grubu, tüm sonuç ölçümlerinde kontrol grubundan önemli ölçüde üstündü.
 
 
 
TARTIŞMA
Bu tek kör, randomize, kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre, parasetamolün klasik analjezik tedavisine eklenen Kinezyo bantlama, gebeliğe bağlı bel ağrısının tedavisinde ağrı ve dizabilitenin iyileştirilmesinde tek başına parasetamol tedavisinden daha etkili bulundu. 5 günlük kinezyo bantlama genellikle hamile kadınlar tarafından iyi tolere edildi ve Kinezyo bandından kaynaklanan birkaç lokal alerjik reaksiyon dışında hiçbir ciddi yan etki görülmedi.
 
Bel ağrısı genel popülasyonda görülme sıklığı ve yaygınlığı yüksek bir durum olduğundan, gebelikle ilişkili bel ağrısı hamilelik sırasında yaygındır [1,11]. Çalışmalar, bel ağrısı olan gebe olmayan hastalarda, Kinezyo bantlamanın ağrı ve özürlülük sonuçları üzerindeki etkisine ilişkin çelişkili sonuçlar vermektedir [10-13]. Bununla birlikte, hamileliğe bağlı bel ağrısında Kinezyo bantlamanın uygulanmasına ilişkin yalnızca anekdot niteliğinde kanıtlar bulabildik [1]. Bu nedenle çalışmamız, konu ile ilgili mevcut literatüre değerli bir katkı sağlama ve gelecekteki çalışmalara yön verebilme amacı taşımaktadır. 
 
Gebeliğe bağlı bel ağrısının gerçek patofizyolojik mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, hamilelik sırasında ligament gevşekliği ve postürdeki değişikliklerden kaynaklanabilir [4]. Aynı zamanda önceki gebelikler ve doğumlar, ilk gebelikten önce hormonal kontraseptif kullanımı, fiziksel olarak zorlu çalışma ve duygusal sıkıntı ile de ilişkili olabilir [15]. Hamileliğe bağlı bel ağrısı, düşük yaşam kalitesi, düşük uyku kalitesi ve iş gücü kaybı ile ilişkilidir [1,3]. Bu olumsuz etkilere rağmen, gebeliğe bağlı bel ağrısı genellikle doğal, ağrılı bir gebelik süreci olarak kabul edilmektedir [3,7]. Hastalar da klinisyenler de tedavi seçenekleri hakkında karmaşık bilgilere ve bazı ilaçların gelişmekte olan fetüs üzerindeki etkisine ilişkin endişelere sahip olabilir [1,3,5]. Hastaların ve klinisyenlerin hamilelik sırasında farmakolojik tedaviden kaçınma eğilimi gösterdiği göz önüne alındığında, ilaçsız ve güvenli bir alternatif olan Kinezyo bantlama, hamileliğe bağlı bel ağrısının tedavisi için kabul edilebilir bir tedavi seçeneği olarak görünmektedir.
 
Gebelikle ilişkili bel ağrısı tedavisi için çok modlu müdahale (manuel terapi, egzersiz ve eğitim), kraniosakral terapi, osteomanipülatif terapi, akupunktur ve çeşitli formatlarda egzersiz gibi çeşitli tedavi seçenekleri kullanılmaktadır[1,3]. Bununla birlikte, yeni bir sistematik derleme, egzersizler için kanıt düzeyinin düşük olduğunu, ancak akupunktur ve pelvik korselerin olumlu etkilerine dair kanıtların güçlü olduğunu bildirmiştir [16]. Mevcut çalışmadaki her iki tedavi grubu da önemli iyileşme göstermiş olsa da, Kinezyo bantlama ve parasetamol kombinasyonu, bel ağrısı ile ilgili ciddi maliyetleri ve kronik ağrı gelişimini en aza indirebilecek optimize bir tedavi sağlamış gibi görünmektedir. Kinesio bantlamanın çoklu işlevler yoluyla çok sayıda fayda sağladığı öne sürülmüştür [8-10]. Kinesio bantlamanın ağrıyı hafifletme üzerindeki etkileri, mucidi tarafından şu şekilde tanımlanmıştır: kas aktivasyonundaki değişiklikler, ağrının azalması, eklemin yeniden konumlandırılması ve anormal kas gerginliğinin azalması [9]. Kachanathu ve arkadaşları [10], spesifik olmayan bel ağrısının tedavisinde Kinezyo bantlamayı inceledi ve Kinezyo bantlama grubunda RMDQ kullanılarak ölçülen özürlülükte oldukça önemli bir azalma bildirdiler. Kelle ve arkadaşları [11], Kinezyo bantlamanın akut bel ağrılı hastaların ağrı ve özürlülüğünde önemli iyileşmeler sağladığını bildirdi ve tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılabileceği yorumunu yaptı. Hamilelik sırasında bağ gevşekliği ve duruşundaki değişiklikler nedeniyle [4], vücut pozisyonu değiştikçe stabilite bozulur ve ağırlık merkezi değişir. Bu nedenle hamileliğe bağlı bel ağrılı hastalarda ağrı ve özürlülük üzerine Kinezyo bantlama uygulamasının etkinliği, lumbosakral yapıların desteklenmesi ve stabilitenin artırılması, paraspinal stresin azaltılması ve bağ dokularının uyarılması yoluyla ağrının giderilmesi yoluyla olabilir.
 
Bu çalışmada bazı sınırlamalar vardır; örneğin bantlama prosedürünün plasebo etkisi göz ardı edilemez. Nitekim bantlamanın ağrıyı nasıl hafiflettiğine dair literatür eksikliği ve öznel bir araç olan VAS skoru ile ağrının değerlendirilmesi diğer önemli sınırlamalardır. Çalışmamızın bir başka kısıtlılığı da kısa vadeli sonuçları araştırmasıydı, bu nedenle Kinezyo bantlamanın uzun vadeli etkilerini değerlendiremedik. 
 
SONUÇLAR
Tek başına parasetamol tedavisi ile karşılaştırıldığında, kombine Kinezyo bantlama ve parasetamol tedavisi, hamileliğe bağlı bel ağrısının tedavisinde ağrıyı azaltmak ve fonksiyonel yeteneği geliştirmek için daha etkili görünmektedir. Bu nedenle, Kinezyo bantlamanın gebeliğe bağlı bel ağrısının etkin kontrolünü sağlamak için tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği sonucuna vardık. Bununla birlikte, bulgularımız daha iyi metodolojik kalite, daha uzun takip süresi ve daha büyük örneklem büyüklüğüne sahip ileri çalışmalarla desteklenmelidir.