Awareness Levels of Preschool Education Teachers for Early Intervention Programs


Akman B., Kardeş S., Dereli F., Karademir A.

EJER CONGRESS 2015, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2005, pp.921-923

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.921-923
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Aileye ve çocuğun çevresine yönelik uygulanan erken müdahale programları daha çok çocuğun ihmali ve istismarını önlemeye yönelik olan programlar olsa da çocuğun problemli davranışlarına yönelik erken müdahale programları da vardır. Örneğin Okul öncesi çağlarında karşılaşılan problemlerden biri akran zorbalığıdır. Bu yaşlardaki çocuklar arasında akran zorbalığına son vermek için erken müdahale programlarından yararlanılabilir. Bu tür müdahale programları akran zorbalığı konusunda uzman öğretmenler tarafından oluşturulmalı ve iyi bir gözlemle bu programların etkililiği takip edilmelidir. Bu müdahale programları çocuktaki bu davranış bozukluklarına son verir. Çocuğu sosyal ilişkilerinde daha sağlıklı davranmaya yöneltir (Farrell, 1998). Okul öncesi dönem çocukları depresyon belirtileri de gösterebilirler. Okul öncesi çocuklarında depresyon yetişkinlerde olduğu gibi bazı belirtilere sahiptir. Bunlar mutsuzluk, iştahsızlık, uyku bozukluğu, somurtkan olma, düzeni bozmaya ve kuralları ihlal etmeye meyilli olma ve akranlarıyla etkileşimde bulunmak istememe gibi belirtiler olarak sıralanabilir (Luby, 2010). Depresyonda olan çocuklar terapist yada rehberlik servisi ile görüştürülmeli ve bu çocukların depresif ruh halinden çıkmaları için ortak hareket edilmelidir. Rehberlik servisi ve öğretmenin iş birliği ile bu çocuklara yönelik erken müdahale programları uygulanabilir. Erken müdahalede kurumlar arasında sistematik işbirliğinin olmadığı, özel gereksinimi olan çocuklara sahip ailelere yeterince destek sağlanmadığı görülmüştür (Bakkaloğlu, 2013). Erken müdahale programlarının işbirliği içerisinde amaca yönelik uygulanması çocuğun gelişimine yönelik programın ulaşılabilirliğini arttıracağı gibi bu programın etkililiğini ve sürdürülebilirliğini arttırması bakımından da önemli katkı sağlayacaktır (Erdil, 2010). Erken müdahale programlarından destek alan çocukların akademik başarılarının arttığı, sınıf tekrarlarında azalma olduğu ve yükseköğrenim görme düzeylerinin arttığı görülmüştür. Dolayısıyla nitelikli ve kaliteli bir eğitim için erken müdahale programları uygulanmalıdır. Nitelikli ve kaliteli eğitimi sunma görevi öncelikle okul öncesi eğitim öğretmenlerine düşmektedir. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin erken çocukluk döneminde müdahale programlarıyla ilgili düşüncelerinin, bilgi ve farkındalıklarının belirlenmesi gerekmektedir.Bu araştırmada okul öncesi eğitim okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimde erken müdahale denince ne anladıklarını, erken müdahalenin gerekliliği konusundaki algılarını ve erken müdahale konusundaki uygulamaları hakkında bilgiler toplanıp incelenecektir.tarama modeli ile gerçekleştirilmiş ve genel amaca ulaşmak için nitel araştırma yöntemi ve nitel araştırma desenlerinden de olgubilim (fenomonoloji) deseni kullanılmıştır. Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 20 öğretmene yazılı görüşme sorularından oluşan formlar dağıtılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi tekniğinden yararlanılacaktır.İçerik analizi, grubun sembolik dünyasını anlamak amacıyla; kodlama yaparak verileri kategorilere ayırma, bu kategoriler arasındaki ilişkileri çıkararak tema ve alt temaları oluşturma şeklinde tanımlanabilir (Patton, 2002, s.112). Yazılı görüşmelere verilen yanıtlar araştırmacılar tarafından ayrı ayrı analiz edilecek, yapılan kodlamalardan alt temalar ve temalar oluşturulacaktır. Temalar ve alt temalar oluşturulduktan sonra tüm temalar ve alt temalar tekrar gözden geçirilecek ve birbirleriyle ilişkili olduğu düşünülen temalar ve alt temalar birleştirilecektir. Ortaya çıkan sonuçlar araştırmacılar arasında karşılaştırılarak güvenilir sonuçlar ortaya konulacaktır. Bu yöntem ile Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin okul öncesi eğitimdeki erken müdahale programlarına yönelik olarak düşüncelerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu çalışma ile öğretmenlerin ve yöneticilerin okul öncesi eğitimde erken müdahale programları hakkındaki düşüncelerinde benzerlikler ve farklılıklar da belirlenecektir.Araştırma sonucunda okul öncesi eğitim öğretmenlerinin erken müdahale konusunda yeterince deneyim ve bilgilerinin olmadığı, sınıflarında özel gereksinimi olan öğrencilere yönelik müdahale programları uygulamadıkları ve erken müdahale programları hakkında bilgilendirilmeleri gerektiği varsayılmaktadır.