Announcements & Documents

Mimari Tasarım Sürecinde Erk ve Kimlik Kavramı
Announcement
10/1/2020

Mimarlık disiplini Türkiye’de Peyzaj MimarlığıŞehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Mimarlık alanları üzerinden tanımlanmaktadır. Her biri kendi literatürünü ve ‘özerk’ alanını oluşturmasına rağmen ‘tasarım süreci’nin tüm alanların ortak paydası olduğu ifade edilebilir. Tasarım süreci ideoloji, kimlik, erk vb. birçok kavram üzerinden biçimlenmektedir.

Kimlik meselesi, mimari tasarım düşüncesinin gelişmesinde, tasarım süreçlerinde, çevrenin analizinde ve planlamasında önemli bir yere sahiptir. Modernleşme süreci ile birlikte kimlik meselesi bir sorunsal haline gelmiştir. Kavramın ideoloji bağlamında anlamlandırılması, mimarlık ilişkisinin Çar I. Petro’nun St Peterburg’u, Haussmann’ın Paris’i vb. örnekler üzerinden sosyo-kültürel ve ekonomik veriler bağlamında tartışılması düşünülmektedir. 

Mimari tasarım sürecini etkileyen faktörlerden biri olan erk kavramının tanımlanması, aydınlanma sürecinden başlayarak farklı dönemlerde, farklı coğrafyalarda etkileri, daha özelde ise Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemi’nden günümüze erkin çevre oluşumundaki rolü, mimarlık ilişkisi kimlik kavramı üzerinden irdelenecektir. 

‘Erk, kimlik ve Mimarlık İlişkisi’ bağlamında kuramsal değerlendirmelerin yapılabileceği eleştirel bir tartışma ortamının yaratılması hedeflenmektedir.

Mimari Tasarım Sürecinde Erk ve Kim....pdf Creative Commons License

Mimari Tasarıma Giriş
Announcement
9/30/2020

Proje Stüdyosunun Genel Yaklaşımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde yürütülmekte olan Mimari Tasarıma Giriş (MTG) Stüdyosu, öğrencilere mimarlığı ve mimari tasarımı tanıştırmayı ve yeni bir tasarım veya çözüm gerektiren bir alanda nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin beceriler kazandırmayı ilke edinmiştir. Bu sebeple stüdyo “Mimarlık ve Tasarım nedir ?” sorusu ile eğitime başlar.

Stüdyonun ana ekseni mimari tasarıma giriş atölyesi bağlamında mimarlık eğitiminin dönüştürücü gücünü bilgi, deneyim, düşünce ve yöntemler üzerinden açığa çıkarmaktır. MTG Stüdyosu yaratıcı düşünce üretme sürecinde birbiri ile bağlantılı farklı çalışmalar yürüten kademeli bir süreçten oluşur.

Stüdyonun ilk aşamasında proje danışmanları mimarlık ve mimari tasarım üzerine sunumlar gerçekleştirir. Daha sonra öğrencilerin yaptığı araştırmalar, tüm katılımcılarla birlikte tartışmaya açılır.
Stüdyonun ikinci a
şaması Dünyada ve Türkiye’de ürünler vermiş önemli mimarlar ve eserlerinin tanıtımına ilişkindir. Stüdyonun üçüncü aşaması teori ve pratiğin bir arada olduğu kısımdır. Teorik kısımda proje danışmanları tarafından seçilen bir kitap (21 KEDİDE SANAT TARİHİ) üzerinden belirli kavramlar dahilinde tartışma ve sorgulama yapılır. Stüdyo öğrencilerine sorular sorulur ve birlikte cevaplar aranır. Yürütücü ile öğrencinin karşılıklı iletişim ve etkileşimi hem öğrenci hem de danışmanlar açısından oldukça önemlidir. Daha sonra yapılan tartışmalar stüdyoda ürüne dönüştürülür. Stüdyonun önemli bir özelliği de öğrencilere sorumluluk veren kademeli bir süreç olmasıdır.

mimari_tasarıma_giriş_pdf.pdf Creative Commons License

Temel Tasarım
Announcement
9/30/2020

DERSİN AMACI

Tasarım kavramı, ‘sorunlara çözüm bulma pratiği’ olarak tariflenirse; ‘Temel Tasarım’ dersi bu pratiğin aracı olan soyut ve kavramsal düşünme biçiminin kazandırılmasını sağlamaktadır. Ayrıca temel tasarım dersi sorunun analizi, kavramsal parçalara ayrılması, somut olandan soyuta, soyuttan tekrar somuta geçebilmeyi de olanaklı kılar. 

Temel tasarım dersinde yapılan uygulamalar bir taraftan tasarım ile ilgili diğer dersleri desteklerken diğer taraftan da öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmesine olanak verir. Ders kapsamında ‘ışık, nokta, çizgi, leke, kompozisyon-görsel denge, egemenlik ve zıtlık, renk ve mekan’ vb. kavramlar üzerinden 2 ve 3 boyutlu soyut temsil yöntemleri öğretilmektedir. Burada amaç, öğrencilere eseri algılama, anlama, çizgisel ve kompozisyon olarak değerlendirebilme deneyimini kazandırmaktır. 

 

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

Temel tasarım öğelerinin ve ilkelerinin kavranmasını sağlamak
Görsel duyarlılığın arttırılması ve görsel ifadenin geliştirilmesi
Görsel analizi öğretmek ve hayal gücünü geliştirmek
Tasarım kavramlarının algılanması, yorumlanması ve biçime dönüşmesi 

Sanatın ve tasarımın temel kavramlarının öğrenı̇lmesı̇
Analı̇tı̇k düşünce ve yaratma becerı̇sı̇nı̇ gelı̇ştı̇rmek

Temel tasarım kavramlarını malzeme-bı̇çı̇m doğrultusunda ı̇fade etmeyı̇ öğrenmek 

temel_tasarım_pdf.pdf Creative Commons License

Mimari Tasarım II
Announcement
9/30/2020

Proje Stüdyosunun Genel Yaklaşımı 

 

Mimari Tasarım II projesi, mimarlık eğitiminin ikinci yılının güz döneminde yapılan bir tasarım projesidir. Bu stüdyo çalışmasında genellikle farklı bina türlerine ilişkin tasarım problemlerinin çözümü hedeflenmektedir. Mimari Tasarım II stüdyosunun öğretim üyeleri 2020-2021 Güz döneminde bu proje kapsamında anaokulu tasarımına karar vermişlerdir. Pandemi sürecinin getirdiği uzaktan eğitim sebebiyle ortak bir alanda çalışma imkanı ortadan kalkmıştır. Bu sebeple her öğrencinin yaşadığı yerde uygun bulduğu bir arsa üzerinde bir anaokulu tasarımı gerçekleştirmesi beklenmektedir. Çünkü öğrencilerin yaşadıkları kentlerin ve kenti oluşturan önemli parçaların farkına varabilmesi ve algısını okuyabilmelerinin son derece önemli olduğu düşünülmektedir. 

mimari_tasarım_II_pdf.pdf Creative Commons License

Mimari Anlatım Teknikleri I
Announcement
9/30/2020

DERSİN AMACI

Dersin  amacı, tasarımda çizim gereçlerinin doğru kullanımı, çizim kuralları ile çizim tekniği ve ölçekli çizim, iki boyutlu (plan- kesit-görünüş) çizim,çizim üzerinde ölçülendirme yapma, perspektif çizme tekniklerini anlayarak üç boyutlu analiz etme, pafta kullanımı, algılama, anlatma ve okuma becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

·             Teknik resim çizim araçlarını tekniğine uygun şekilde kullanabilecek, teknik resim kağıtlarına boyut ve özelliklerine göre resim çizebilecektir. 

·             Standart çizgi ve yazı çeşitlerini öğrenerek çizgi uygulamaları, eğik ve dik yazı uygulamaları yapabilecektir. 

·             İzdüşüm düzlemlerini, izdüşüm çeşitlerini ve görünüş çıkarma yöntemlerini kavrayabilecektir. 

·             Temel şekillerin, prizma ve piramitin izdüşüm ve görünüşlerini çizebilme verilen çizimleri okuyabilme.

·             Görünüş ve perspektiflerin ölçülendirilmesini yapabilecektir. 

·             Kesit almanın gereğini ve önemini kavrayacak, uygun kesit düzlemlerini seçebilecektir. 

·             Görünüşlere bakarak perspektif çizimlerini yapabilecektir.

·             Cisimlerin kesitlerini teknik resim kurallarına göre çizebilme verilen kesit projelerini okuyabilme.

mimari_anlatım_teknikleri_pdf.pdf Creative Commons License

HAFTALIK DERS PROGRAMI
Announcement
9/30/2020

HAFTALIK DERS PROGRAMI

haftalık ders programı.pdf Creative Commons License

Yapı Elemanlarına Giriş
Announcement
9/30/2020

DERSİN AMACI

Yapı Elemanları, ‘Yapı Elemanlarına Giriş, Yapı Elemanları I ve Yapı Elemanları II’ olarak 3 dönem boyunca işlenen bir derstir. Bu dersin amacı öğrencilere, temel mimarlık, bina, yapı kavramları ile yapısal sistemler, strüktür bilgisi, yapı elemanları ve mesleki terminoloji hakkındaki temel bilgileri vermektir.

DERSİN İÇERİĞİ

Yapısal tanımlar, kavramlar, yapı sınıflandırması, yapı yükleri ve zemine iletiliş ilkeleri, zemin türleri, inceleme yöntemleri, kazılar, yığma ve iskelet yapı temel sistemleri, duvar ve duvar boşlukları...

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

·            Yapı ile tanışma, yapısal tanımların, kavramların, yapıların sınıflandırılmasının öğrenilmesi

·            Yapı türleri, farklı yapı türlerinin zemininden başlayarak temel, duvar, döşeme, merdiven vb. yapı elemanlarının ve detaylarının öğrenilmesi

·            Yapı elemanları

·            Yapım teknikleri, farklı yapı türlerinin kaba yapımdan ince yapım aşamasına kadar yer alan bileşenlerini kurgulayabilme becerisini kazanmak

·            Uygulama örnekleri

yapı_elemanlarına_giriş.pdf Creative Commons License