Analysis Of Profitability Performance Of Non-Life Insurance Sector With Multiple Linear Regression Methods Using Financial Ratios And Macroeconomic Variables


Creative Commons License

Şeker K., Çemberlitaş İ., Ülker Y.

ATLAS Journal International Refereed Journal On Social Sciences, vol.6, no.26, pp.147-164, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İnsanlar yaşamları süresince karşı karşıya kaldıkları tesadüfi veya insan davranışlarından doğan riskler sebebiyle nasıl
korunmaları gerektiğini öğrenmiş ve bu hususta yapılması gerekenleri belirlemeye çalışmışlardır. Geçmişten günümüze
bu deneyimler kişisel olarak tasarrufta bulunma ya da bir araya gelerek bir fon oluşturma, vakıf kurma olarak şeklinde
olmuştur. Sigorta, sosyal ve ekonomik hayat açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Sigortacılık işlevleri insanlar,
şirketler ve genel olarak ekonomik birimler için daha da değerli hale gelmiştir. Sigorta kişileri ve varlıkları risklere karşı
korumaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde zemin bulan sigortacılık sektörü, üretilen primlerle önemli bir tasarruf
kaynağı oluşturup sermaye piyasalarına fon temin ettiğinden, finans sektöründe önemli bir yere sahiptir

Çalışmanın amacı hayat dışı sigorta sektörünün 2002-2017 dönemleri arasında elde etmiş oldukları prim gelirleri ile
özkaynak karlılığı, aktif karlılığı, sermaye yapısı, firma büyüklüğü gibi finansal faktörler arasında bir ilişkinin mevcut
olup olmadığını, döviz kuru - büyüme oranı - enflasyon gibi makroekonomik değişkenleri de kullanarak belirlemek,
böyle bir ilişki mevcut ise sektör özkaynak karlılığı üzerinde etkilerini araştırmaktır. Bu doğrultuda çalışmada hayat dışı
sigorta sektörünün 2002-2017 dönemlerine ait yıllık verileri ile 2002-2017 dönemlerine ait hayat dışı sigorta sektörü
konsolide bilançolarından elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmada özkaynak karlılığı, netkar\prim gelirleri ve prim
gelirleri\toplam aktifler olmak üzere 3 adet bağımlı değişken, her bir bağımlı değişkene bağlı olarak finansal oranlardan
ve makroekonomik değişkenlerden oluşan 6 adet farklı bağımsız değişken seti kullanılmıştır. Metot olarak çoklu
doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Hayat dışı sigorta sektörü için çoklu doğrusal regresyon analiz
sonuçları incelendiğinde, araştırmaya konu tüm modellerde aktif karlılığının sonuçları anlamlı çıkmış ve sektörü pozitif
yönde etkilediği görülmüştür