SOCIAL COUNSELING AND GUIDANCE IN RELIGIOUS ENVIRONMENT


Creative Commons License

Dündar M.

Has Successfully Partıcıpated ın Internatıonal Humanıtes And Socıal Scıences Conference, Whıch Was Held In Barcelona Between February 4-7, 2016, Barcelona, Spain, 4 - 07 February 2016, vol.1, pp.21-22

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Barcelona
  • Country: Spain
  • Page Numbers: pp.21-22

Abstract

Lect: Mahmut DÜNDAR

Assistant Professor in Religion Education, YÜZÜNCÜ YIL University, TURKEY

Mahmutlardan@hotmail.com  TEL: 0505 229 70 87

 

Summary: Apart from social welfare which is connected with technological developments and financial resources, unhappiness and unrest may occur because of inability to reach these possibilities. This leads to crisis that threatens individuals' psychological state. In the globalizing world beside social and cultural effects of living environment, people can be under the influence of distant surroundings by mass media. Moreover, due to the painful experiences such as disease, old age, desolation, loneliness, guilt, aid dependency,  complexity of social life may lead to the complexity of the inner world and unhappiness.

 

Being incapable of keeping up with rapid change and develepment individuals who feel unrest, have painful experiences, depressed and even commit a crime, can look for a consistent religious identity to ensure inner peace. Such individuals can gain the apropriate personalities that fit with the  inner peace supplying features which religion suggests easier by the help of religious counselors and mentors who are specialists in their areas. Because there is a close relation with individual's happiness, joining social integration and universal peace by getting rid of the mental and spiritual distresses caused by the negativenesses and describing and understanding the religion right. Thus, religious advice and guidance are needed within the framework of religious services to meet the expectations and needs of individuals who are inable to find inner peace and even involved in crime. Here it is mentioned about relevant concepts such as  happiness, sadness, guilt, punishment, religion, religious services,religious counseling and guidance. It is mentioned briefly about issues that people in the social environment need religious guidance and counseling.

 

Keywords: Counseling, Guidance, Religious Counseling, Social Environment.

 

Öz: Teknolojik gelişmeler ile maddi imkânlara bağlı oluşan sosyal refahın yanında bu imkânlara ulaşamamaya bağlı mutsuzluk ile huzursuzluk oluşabilmektedir. Bu da bireylerin ruhsal durumlarını tehdit eden krizlere yol açmaktadır. Globalleşen dünyada içinde yaşanılan çevrenin sosyal ve kültürel etkisinin yanında kitle iletişim araçlarıyla uzak çevrelerin de etkisi altında kalınabilmektedir. Ayrıca hastalık, yaşlılık, kimsesizlik, yalnızlık, suçluluk, yardıma muhtaçlık gibi yaşanan acı tecrübeler dolayısıyla sosyal hayatın karmaşıklığı iç dünyanın karmaşıklığına ve mutsuzluğuna sebep olabilmektedir.

Oluşan hızlı değişime ve gelişime ayak uyduramadığından huzursuzluk yaşayan, acı tecrübeler edinen,  bunalan ve hatta suça bulaşan bireyler, iç huzuru sağlayacak tutarlı bir dini kimlik arayışına girebilmektedirler. Bu tür bireyler, alanın uzmanı durumunda olan dini danışman ve rehber aracılığıyla dinin öngördüğü iç huzuru tesis edici özelliklere uygun şahsiyeti daha kolay kazanabilirler. Zira olumsuzluklara bağlı bireyin yaşadığı ruhsal ve manevi sıkıntılardan kurtularak mutluluğu yakalaması, toplumsal bütünleşme ile evrensel barışa katılması, dinin doğru anlatılması ve anlaşılması ile yakın ilgisi bulunmaktadır. Böylece iç huzuru bulamamış ve hatta suça bulaşmış bireylerin beklenti ve ihtiyaçları karşılanacak şekilde din hizmeti çerçevesinde dini danışma ve rehberlik uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Burada mutluluk, mutsuzluk, suç, ceza, din, din hizmeti, dini danışmanlık ve rehberlik gibi ilgili kavramlardan söz edilmektedir. Sosyal çevrede bulunan insanların dini danışmanlık ve rehberliğe ihtiyaç duydukları konulara kısaca değinilmektedir. Türkiye’de yürütülen dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Danışmanlık, rehberlik, dini danışmanlık, sosyal çevre.