The Relationship Between Cytomegalovirus Antibody (Anti-CMV) Test Positivity and Some Hematological and Biochemical Parameters in the Pediatric Age Group


BARLIK F., PARLAK M., CEYLAN N., BAYRAM Y., GÜDÜCÜOĞLU H.

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-5, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: Cases of Cytomegalovirus (CMV) infection are encountered in the early stages of life in developing countries. The aim of this study is to specify the seroprevalence of CMV-IgM and IgG in pediatric patients and to indicate its relationship with certain hematological, serological, and biochemical parameters.

Material and Methods: Serological test results of CMV-IgM and CMV-IgG in children aged 0-14 with CMV as a causative agent were analyzed retrospectively in the blood samples sent to the Microbiology Laboratory of Dursun Odabas Medical Center of Van Yuzuncu Yil University between 2013 and 2015. The relationship with hematological and biochemical parameters was investigated in the cases with positive CMV-IgM results.

Results: CMV-IgM and IgG tests were studied in 1.385 children. It was determined that 58% of these children were boys and 42% were girls. A total of 112 (8.2%) of the 1.363 patients who were tested for CMV-IgM were found to be positive. The decrease in IgM with age was found to be statistically significant (p<0.01). It was determined that 707 (95.3%) of 742 patients who were tested for CMV-IgG were positive. Similarly, the increase in IgG parallel to age was found to be statistically significant (p<0.05). The correlation between positivity values of CMV-IgM-positive patients and patients’ hematological, serological, and biochemical parameters were calculated separately. It was noted that the significant value in the correlation was C-reactive protein with 0.49 (p<0.01).

Conclusion: CMV-IgG seroprevalence was found to be higher compared with studies conducted in developed countries. Accordingly, we think that increased C-reactive protein levels will be useful in the diagnosis of CMV.

Amaç: Gelişmekte olan ülkelerde yaşamın erken dönemlerinde Cytomegalovirus (CMV) enfeksiyonu vakalarına rastlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, pediatrik hastalarda Sitomegalovirüs-IgM ve IgG seroprevalansını belirlemek ve bazı hematolojik, serolojik ve biyokimyasal parametrelerle ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: 2013-2015 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen kan örneklerinde, CMV’nin etken olarak düşünüldüğü 0-14 yaş diliminden çocuk hastaların, CMV-IgM ve CMV-IgG serolojik test sonuçları geriye dönük olarak incelendi. Aynı zamanda CMV-IgM sonucu pozitif bulunan olgularda bunların hematolojik ve biyokimyasal parametrelerle ilişkisi araştırıldı.

Bulgular: 1385 çocuğun CMV-IgM ve IgG testleri yapılmıştır. Bu çocukların %58’inin erkek ve %42’sinin kız olduğu belirlendi. CMVIgM bakılan 1363 hastanın 112’si (%8.2) pozitif olduğu belirlendi. IgM’in yaşa bağlı olarak azalması, istatistik olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01). CMV-IgG bakılan 742 hastanın 707’sinin (%95.3) pozitif olduğu belirlendi. Benzer şekilde immünoglobulin G seropozitifliğinin yaşa paralel olarak artışı, istatistik olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). CMV-IgM pozitif hastaların, pozitiflik değeri ile bu pozitifli değerinin hematolojik, serolojik ve biyokimyasal parametrelerin her biri ile ayrı ayrı korelasyonu hesaplandı. Korelasyonda anlamlı çıkan değerin 0.49 ile C-reaktive protein olduğu dikkat çekti (p<0.01).

Sonuç: CMV-IgG seroprevalansı gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarla kıyaslandığında yüksek olarak bulunmuştur. Buna göre, yükselmiş C-reaktive protein düzeylerinin CMV tanısında yarar sağlayacağını düşünmekteyiz.