TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ


Creative Commons License

Kardaş M. N. (Editor)

Pegem Akademi, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Pegem Akademi
  • City: Ankara
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Türkçenin yabancılara öğretilmesi amacıyla hazırlanan ilk eser “Dîvân-uLügâti’t-Türk”tür. Bu şaheserden sonra da yabancılara ve Türk soylulara Türkçenin öğretilmesi için çok değerli çalışmalar kaleme alınmıştır. Alandaki çalışmaların özellikle son dönemde büyük bir ivme kazandığı, ses bayrağımızın dünya dili olması için özverili çalışmaların önemli bir noktaya geldiğini görmek sevindirici bir tablodur.

Devlet sınırlarının kalktığı küresel dünyada, her millet kendi dilinin öğrenilmesi-öğretilmesi için büyük fedakarlıklarda bulunmaktadır. Türkiye’nin, biraz gecikmiş olsa da bu yarışa dahil olması, dilimiz ve kültürümüzün bilinirliğini artırmak için hayati önem taşımaktadır. Üniversitelerimiz bünyesinde kurulan TÖMER’ler, MEB, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, YTB ve Türkiye Maarif Vakfı Türkçemizin sistemli olarak hedef kitlelere öğretilmesi için önemli çalışmalara imza atmaktadır. Şüphesiz bu süreçte tüm Türkçe sevdalılarına da önemli görevler düşmektedir. Alan araştırmacıları da bu süreçte üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek için, geçmişte olduğu gibi günümüzde de titizlikle çalışmalarını yürütmektedirler.

2018’de Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim Fakültelerinin lisans programlarında güncellemeye gitmiş ve Türkçe Eğitimi ABD dahil, yirmi beş lisans programını yenilemiştir. Bu süreçte Türkçe Eğitimi lisans programındaki dersler ve ders içerikleri de değişmiştir. Türkçe Eğitimi Lisans Programı’nda okutulan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi dersinin içeriği değiştirilmiş ve iki olan ders saati de üçe çıkarılmıştır. Ders içeriğinde yapılan değişiklik nedeniyle, güncel içeriğe uygun akademik ve ders kitaplarının hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. İncelemekte olduğunuz eser, bu ihtiyacın bir ürünüdür.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi dersinin içeriği de dikkate alınarak, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde akademik çalışmalarını yürüten, Türkçeye gönül vermiş yirmi alan uzmanının uzun ve özverili çalışmalarıyla bu eser meydana gelmiştir.

Eser on altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Tarihçesi”, ikinci bölümde “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kuramsal Çerçeve”, üçüncü bölümde “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Kavramlar ve Kurumlar”, dördüncü bölümde “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretim Programları -1- : 2016, 2017 Türkçe Öğretim Programları (MEB)”, beşinci bölümde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretim Programları -2- Türkiye Maarif Vakfı’nın Hazırladığı Program (TMV, 2019), altıncı bölümde “Yabancı Dil Öğretimi Yöntemleri”, yedinci bölümde “Diller İçin AvrupaÖğretilmesiyle

Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Arasındaki Farklar”, dokuzuncu bölümde

“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Eğitim Ortamları”, onuncu bölümde

“Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkinlik Geliştirme”, on birinci bölümde “Türkçenin

Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kullanılan Çeşitli Ders Kitapları”, on

ikinci bölümde “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kültürlerarasılık”,

on üçüncü bölümde “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme”,

on dördüncü bölümde “Yabancı Dil Olarak Türkçe Sözcük Öğretimi”,

on beşinci bölümde “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan

Başlıca Sorunlar” ve son bölümde “Hindistan’da Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yaşadığı

Sorunlar” konuları işlenmiştir.

Eserin her bölümü, alan uzmanı farklı akademisyenler tarafından hazırlanmıştır.

Bu nedenle bölümler arasında farklı üslup ve yaklaşımların olması kaçınılmazdır.

Yazıların özgünlüğünü korumak amacıyla üslup ve yaklaşım birliğinin

sağlanması yoluna gidilmemiştir. Bu yönüyle eserin her bölümü kendi içinde bağımsız

olarak da okunabilecek bir nitelik taşımaktadır.

Dîvân-u Lügâti’t-Türk ile başlayan Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi

yolculuğunda bu eser elbette son olmayacaktır. Bu kutlu ve uzun yolculukta bir

adım olması temennisiyle hazırlanan eserin; başta Türkçe Eğitimi alanında öğrenim

gören öğretmen adayları, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında

çalışmalarını yürüten akademisyen adayları, akademisyenler, öğretmenler ve bu

işe gönül vermiş tüm Türkçe sevdalılarının bu yöndeki ihtiyaçlarına büyük ölçüde

cevap vereceği inancındayız.

Eserin eksikliklerinin olduğu muhakkaktır. İlk baskısı yapılan eserin fark

edilen eksikliklerinin editör olarak şahsıma ve bölüm yazarlarına iletilmesinden

mutluluk duyarız.

Eserin hazırlanmasında önemli emekleri geçen alan uzmanı akademisyen

dostlarıma, kitabı özenle baskıya hazırlayan Pegem Akademi çalışanlarına, içten

desteğiyle şahsıma çalışma gücü veren eşime teşekkürü bir borç bilirim.