Investigation of the Use of Natural Ornamental Plants inLandscape Design in Open Green Areas: Van ProvinceExample


Creative Commons License

Yaşar F., Yeler O., Üzal Ö., Yaşar Ö.

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.3, no.5, pp.14-19, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Van province, natural and historical values has a very rich identity. It is also one of the important cultural centers of the Eastern Anatolia region. Due to the challenging climatic conditions and distance from many production centers, it has a very limited variety in terms of species that can be used in landscape design. In addition, the lack of sufficient seedling production facilities in the city limits the use of plants. In this case, it is necessary that spontaneous natural plant species should be used in landscaping and design. In the city center there are many parks, public institutions, open green spaces, road and green belt afforestation, and various private property garden designs and plantations in different parts of the city. When planting studies and planning are carried out, the selection of the correct species is particularly suitable for the region climate and for the permanent plant preference, the region has the greatest prevalence for the region experiencing the intense winter season. The use of natural species, especially in the region, in landscape design is important both for easy adaptation of the plant and for creating a sustainable and economical design. In this study, the sample areas located in the open green areas of Van were examined by classifying them as urban parks, neighborhood parks and pocket parks according to the importance order of size and functionality. Natural species used in these areas were determined and evaluated in terms of their usage purposes and the appropriateness of the places used in the design. As a result of the investigations and evaluations made, some solution proposals have been developed by putting problems about the applications.

Van ili, doğal ve tarihsel değerler açısından çok zengin bir kimliğe sahiptir. Aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli kültür merkezlerinden biri durumundadır. Zorlu iklim koşulları ve mesafe olarak birçok üretim merkezine uzaklığından dolayı peyzaj tasarımında kullanılabilecek tür bakımından oldukça sınırlı sayıda bir çeşitliliğe sahiptir. Ayrıca kentte yeterli fidan üretim tesislerinin bulunmaması bitki kullanımını oldukça sınırlamaktadır. Bu durumda kendiliğinden yetişen doğal bitki türlerinin peyzaj düzenleme ve tasarımlarında kullanılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kent merkezinde birçok park, kamu kurumları açık yeşil alanlar, yol ve yeşil bant ağaçlandırmaları ve şehrin farklı yerlerinde çeşitli özel mülkiyet bahçe tasarımları ve bitkilendirmeleri yer almaktadır. Bitkilendirme çalışmaları ve planlaması yapılırken doğru türlerin seçimi özellikle bölge iklimine uygun ve kalıcı bitkilerin tercih edilmesi yoğun kış dönemi geçiren bölge için büyük öneme sahiptir. Özellikle bölgede yetişebilen doğal türlerin peyzaj tasarımında kullanılması, hem bitkinin kolay adaptasyonu hem de sürdürülebilir ve ekonomik bir tasarım oluşturma açısından önemlidir. Bu çalışmada Van ili açık yeşil alanlar içerisinde bulunan örnek alanlar büyüklük ve işlevselliklerinin önem sırasına göre kent parkları, mahalle parkları ve cep parkları gibi sınıflara ayrılarak incelenmiş olup, bu alanlarda kullanılan doğal türler belirlenerek, kullanım amaçları ve kullanılan türlerin tasarımdaki yerlerinin uygunluğu konularında değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygulamalara yönelik sorunlar ortaya konularak bazı çözüm önerileri geliştirilmiştir.