Ratlarda Deneysel Akciğer Fibrozisinde Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri ve Kan Gazları Düzeylerinin Araştırılması


Creative Commons License

Yılmaz A. B., Yur F.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.2010, no.21, pp.135-139, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada, antitümoral etkili bir ajan olan bleomisinin yan etkisi olarak şekillenen akciğer fibrozisinin, nitrik oksit metabolitleri ve kan gazları seviyeleri üzerine olan etkileri araştırıldı. Hayvan materyali olarak 16 Wistar-Albino ırkı erkek rat kullanıldı. Akciğer fibrozisini oluşturmak için bleomisin hidroklorid 7.5 mg/kg oranında tek doz intratrakeal olarak kullanıldı. Yapılan analizlerde, istatiksel açıdan kontrol grubuna göre nitrit seviyesindeki artışlar p<0.001 düzeyinde, nitrat seviyesindeki artışlar p<0.001 düzeyinde, pH’daki artışlar p<0.001 düzeyinde, pO2 seviyesindeki düşüşler p>0.05, tCO2 düzeyindeki artışlar p<0.005 düzeyinde önem arz etmiştir. HCO3 değerinde istatiksel açıdan fark bulunmamıştır (p>0.05). Histopatolojik bulgularda akciğer fibrozisinin oluşumu tespit edilmiştir. Sonuç olarak bleomisinin sebep olduğu akciğer fibrozisinde hücrede meydana gelen hasardan ve oksidatif stresten dolayı kan gazları seviyeleri düşmüş ve nitrik oksit metabolitlerinde artış gözlenmiştir.