CURRENT OVERVIEW OF ANATOMY EDUCATION: COURSE MATERIALS USED


Çetin T., Karadağ H., Soygüder Z., Delibaş V.

VAN YYÜ 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Van, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.103

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.103
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Anatomy is considered one of the cornerstones of the medical (medical) curriculum and physicians' development of clinical skills depends on it. A deep understanding of anatomy is essential for safe clinical practice, especially in the discipline of surgery. As with any subject, the teaching of animal and human anatomy requires constant review and analysis to determine the most appropriate teaching tools and approaches to the learning process. The literature has been critically reviewed for evidence on the current state of anatomy education from the perspectives of anatomists, clinicians, and students to provide recommendations for best teaching practices in anatomy education. Dissection has been the basic anatomy teaching method for over 400 years. There is no doubt that cadaver dissection plays an integral role in the process of training future veterinarians and human physicians. Therefore, some believe that dissection courses are still indispensable for students to gain anatomical knowledge. On the other hand, there is debate as to whether complete cadaver dissection is suitable for modern undergraduate education. Anatomists prefer to use prosections as the most appropriate teaching method after dissection. However, no single teaching tool covers all aspects of the curriculum. Plastination can simply be thought of as a specialized way of preserving prosections, but it has some limitations such as tissue loss, shrinkage, natural tissue color and fine detail. With recent advances in technology, reduced teaching time, increased classroom size, and increased costs of cadaver-based teaching, computer-based learning resources are increasingly used in anatomy curricula to support student learning. The use of medical imaging in anatomy education provides insight into pathological processes as well as in vivo visualization of anatomical structure and physiology. It has important limitations as a stand-alone approach, but it has become an indispensable part of anatomy education today. Live animal and human models are also used in anatomy education.

Keywords: anatomy, dissection, prosection, plastination, computer-based learning, medical imaging

Anatomi, tıp (hekimlik) müfredatının temel taşlarından biri olarak kabul edilir ve hekimlerin klinik becerilerini geliştirmeleri buna bağlıdır. Anatominin derinlemesine anlaşılması, özellikle cerrahi disiplininde güvenli klinik uygulama için esastır. Herhangi bir derste olduğu gibi hayvan ve insan anatomisinin öğretimi, öğrenme sürecine en uygun öğretim araçlarını ve yaklaşımlarını belirlemek için sürekli gözden geçirme ve analiz gerektirir. Anatomi eğitiminde en iyi öğretim uygulamasına yönelik öneriler getirmek amacıyla anatomistlerin, klinisyenlerin ve öğrencilerin bakış açılarından anatomi eğitiminin mevcut durumuyla ilgili kanıtlar için literatür eleştirel bir şekilde gözden geçirilmiştir. Diseksiyon, 400 yılı aşkın bir süredir temel anatomi öğretim yöntemi olmuştur. Kadavra diseksiyonunun geleceğin veteriner hekimlerini ve beşeri hekimlerini yetiştirme sürecinde ayrılmaz bir rol oynadığına şüphe yoktur. Bu nedenle, bazıları diseksiyon derslerinin öğrencilerin anatomik bilgiye ulaşmaları için hala vazgeçilmez olduğuna inanmaktadır. Öte yandan, tam kadavra diseksiyonunun modern lisans eğitimi için uygun olup olmadığı konusunda bir tartışma vardır. Anatomistler diseksiyonun ardından en uygun öğretim yöntemi olarak proseksiyonları kullanmayı tercih etmektedir. Ancak tek bir öğretim aracı müfredatın tüm yönlerini karşılamamaktadır. Plastinasyon, basitçe, proseksiyonları korumanın özel bir yolu olarak düşünülebilir ancak doku kaybı, büzülme, doğal doku rengi ve ince detaylar gibi bazı sınırlamaları vardır. Teknolojideki son gelişmeler, öğretim süresinin azalması, sınıf boyutunun artması ve kadavra temelli öğretimin maliyetlerinin artmasıyla birlikte, bilgisayar tabanlı öğrenim kaynakları öğrencilerin öğrenmesini desteklemek için anatomi müfredatında giderek daha fazla kullanılmaktadır. Anatomi eğitiminde tıbbi görüntülemenin kullanılması, anatomik yapı ve fizyolojinin in vivo görselleştirilmesinin yanı sıra patolojik süreçlerin iç görüsünü sağlar. Tek başına bir yaklaşım olarak önemli sınırlamaları vardır ancak günümüzde anatomi eğitiminin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Canlı hayvan ve insan modelleri de anatomi eğitiminde kullanılmaktadır.

Anahtar kelimeler: anatomi, diseksiyon, proseksiyon, plastinasyon, bilgisayar tabanlı öğrenme, tıbbi görüntüleme