Önlisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerini Belirleme


Yılmaz A. B., Marufoğlu M., Dokumacı S. D.

İnternational Multidiscıplınary Congress of Eurasia, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.113

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Barselona
  • Country: Spain
  • Page Numbers: pp.113
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract Nowadays,one of the main features of individuals is their ability to think critically in order to be successful individuals and to be individuals who can produce, inquire, and contribute to their society.The determination of critical thinking levels and the development of critical thinking skills over the available data is the ultimate goal of such research. The aim of this research is to reveal the critical thinking levels of the students studying at Vocational Schools. The universe and sample of the study consists of students who are studying in Ercis Vocational School. When selecting the sample, at least half of the students in each class of the students studying in ErciG Vocational School are aimed to participate.For this purpose, the California Critical Thinking Tendency Scale (CCTTS) was applied to students.Data from 130 (N = 130) students who agreed to participate in the study were analyzed using SPSS program t-test and variance analysis (analysis of data and the writing of research report are continue).The results obtained from different universes and samples made in this area were compared by considering the characteristics of our universe and sample.The average total scores obtained from cctts' is considered X = ± 230. It is also considered there will be no significant difference according to the placement scores. It is thought that there will be a meaningful difference according to their genders.

Özet:

Günümüzde bireylerin baGarılı birer kariyer yapmaları ve üreten, sorgulayan, toplumlarına katkıda bulunabilen bireyler olabilmeleri için sahip olması gereken temel özelliklerden bir tanesi de eleGtirel düGünebilmeleridir. EleGtirel düGünme düzeylerinin belirlenmesi ve eleGtirel düGünme becerilerinin elde edilecek veriler üzerinden geliGtirilmesi bu tür araGtırmaların nihai hedefidir. Bu araGtırmanın amacı, Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin eleGtirel düGünme düzeylerini ortaya koymaktır. ÇalıGmanın evren ve örneklemini ErciG Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrenciler oluGturmaktadır. Örneklem seçimi yapılırken ErciG Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin her bir sınıfındaki öğrencilerin en az yarısının katılması amaçlanmıGtır. Bu amaçla öğrencilere Kalifornia EleGtirel DüGünme Eğilimleri Ölçeği (KEDEÖ) uygulanmıGtır. AraGtırmaya katılmayı kabul eden 130 (N=130) öğrenciden elde edilen veriler SPSS programı t testi ve varyans analizi kullanılarak analiz edilmektedir. ( verilerin analizi ve araGtırma raporunun yazımı sürmektedir) Bu alanda yapılmıG farklı evren ve örneklemlerden elde edilen sonuçlar çalıGmamızın evren ve örnekleminin özellikleri dikkate alınarak karGılaGtırıldığında KEDEÖ?den elde edilen toplam puan ortalamasının X=± 230 olacağı, kiGilerin okudukları bölümlere yerleGme puanlarına göre anlamlı bir fark olmayacağı, cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark olacağı düGünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, Eleştirel Düşünme, Cinsiyet