COVID-19 Pandemi Korkusu ile Hemşirelerin Bakım Verici Rolüne İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki


KAPLAN E., AKTAŞ M. C., KAYA H.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi (Online), vol.3, no.3, pp.135-140, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT Introduction: Fear and anxiety associated with newly emerging infectious diseases may cause a conflict between nurses' professional responsibilities and their perceptions of personal safety, which may affect the caregiver role of nurses. As a matter of fact, the worsening of working conditions of nurses during epidemics causes the quality of patient care to be adversely affected. Aim: The aim of the study is to determine the relationship between nurses' COVID-19 pandemic fear levels and their attitudes towards the caregiver role. Method: The sample of the descriptive study consisted of 310 nurses who were actively working in the COVID-19 pandemic hospital in Van between October 2020 and March 2021. Research data were collected using the Personal Information Form, the COVID-19 Fear Scale, and the Nurses' Attitude towards Caregiver Roles Scale. Data were analyzed using descriptive, comparator and correlational statistics. Results: In the study, between female nurses and the COVID-19 Fear Scale mean scores; it was determined that there was a statistically significant difference between the mean scores of the Nurses' Attitudes towards Caregiver Roles of the nurses who did not have children, had a postgraduate education level and lived alone (p<0.05). There was no statistically significant relationship between the mean scores of the COVID-19 Fear Scale and the Nurses' Attitudes Regarding Caregiver Roles Scale (p>0.05). Conclusion: It was determined that the nurses who care for COVID-19 patients were negatively affected psychologically by the pandemic, and their attitudes towards their caregiver roles were positive. 

Öz

Giriş: Yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklarla ilişkili korku ve endişe, hemşirelerin mesleki sorumlulukları ile kişisel güvenlik algıları arasında çatışmaya neden olabilmekte, bu durum hemşirelerin bakım verici rolünü etkileyebilmektedir. Nitekim hemşirelerin salgınlarda çalışma koşullarının kötüleşmesi, hasta bakım kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine yol açmaktadır.
Amaç: Araştırmada hemşirelerin COVID-19 pandemi korku düzeyleri ile bakım verici rolüne ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın örneklemini, Ekim 2020 - Mart 2021 tarihleri arasında Van ilinde COVID-19 pandemi hastanesinde aktif çalışan 310 hemşire oluşturdu. Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu, COVID-19 Korkusu Ölçeği, Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği kullanılarak toplandı. Veriler tanımlayıcı, karşılaştırıcı ve ilişki arayıcı istatistikler kullanılarak analiz edildi.
Bulgular: Araştırmada, kadın hemşirelerde COVID-19 Korkusu Ölçeği puan ortalamaları arasında; çocuğu olmayan, lisansüstü eğitim düzeyine sahip ve yalnız yaşayan hemşirelerde Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu belirlendi (p <0,05). COVID-19 Korkusu Ölçeği puanları ile Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmadı (p > 0,05).

Sonuç: COVID-19 hastalarına bakım veren hemşirelerin pandemiden  psikolojik açıdan olumsuz etkilendiği, bakım verici rollerine ilişkin tutumlarının olumlu yönde olduğu saptandı.