Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Genel Ruhsal Durumlarının İncelenmesi


Marufoğlu M., Yılmaz A. B., Dokumacı S. D.

International Multidiscıplınary Congress of Eurasia, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.133

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Barselona
  • Country: Spain
  • Page Numbers: pp.133
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Anahtar Kelimeler: Scl 90-R, Ruh Sağlığı, Meslek Yüksekokulları Investıgatıon Of General Mental Condıtıons Of Vocatıonal Hıgh School Students Abstract There are many factors that affect the mental state of people. One of these factors is their education, the qualities they think they will win as a result of this education, and the opportunities they hope to achieve through these qualifications.It is generally accepted assumptionsthat students studying at vocational schools will get very little business opportunities under the current conditions and the social perception is more negative when compared to faculties. It is assumed that some psychological constraints are accompanied by these conditions. Purpose of study is assessment of the mental status of students who are studying at Vocational Schools according to the Psychological Symptom Screening List (SCL-90-R) and to compare some of the variables likely to affect general mental health conditions. For this purpose, all the students who were educated in ErciG Vocational School in the period of 2016- 2017 were tried to be reached and demographic data form together with SCL-90-R was applied to 334 volunteer to participate students in the research. Following the first evaluation, the data obtained from 256 students (N = 256) are evaluated using Percentage, Variance Analysis and T-Test (The analysis of the research data and the writing of the research report are continuing). Considering the data obtained from different universes and samples in this area, it is assumed that depression and somatization values will be relatively higher when we look at psychological symptom subscales in which mental symptom level point average is x = ± 0.70.It is assumed that there will be no meaningful difference between the programs they are studying, gender, the variables of the place they live in, and there will be a meaningful difference between them in terms of the average income of the family.

Özet KiGilerin ruhsal durumlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden bir tanesi de aldıkları eğitim ve bu eğitim sonucunda kazanacaklarını düGündükleri nitelikler ve bu nitelikler sayesinde elde edeceklerini umdukları fırsatlardır. Meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin aldıkları eğitim ile mevcut Gartlarda çok az iG fırsatları yakalayacakları, fakültelerle karGılaGtırıldığında toplumsal algının daha negatif yönlü olduğu genel kabul gören varsayımlardır. Bu koGullarında beraberinde getirdiği bazı psikolojik zorlanmaların olacağı varsayılmaktadır. AraGtırmanın amacı Meslek Yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin ruhsal durumlarının Ruhsal Belirti Tarama Listesi?ne (SCL-90-R) göre değerlendirilmesi ve genel ruhsal sağlık durumlarını etkilemesi muhtemel bazı değiGkenler açısından karGılaGtırılmasıdır. Bu amaçla ErciG Meslek Yüksekokulunda 2016-2017 döneminde eğitim gören tüm öğrencilere ulaGılmaya çalıGılmıG, araGtırmaya katılmaya gönüllü 334 öğrenciye SCL-90-R ile birlikte demografik veri formu uygulanmıGtır. Yapılan ilk değerlendirmenin ardından 256 öğrenciden (N=256) elde edilen veriler Yüzdelik, Varyans Analizi Ve T–Testi kullanılarak değerlendirilmektedir (AraGtırma verilerinin analizi ve araGtırma raporunun yazılması devam etmektedir). Bu alanda farklı evren ve örneklemlerden elde edilmiG veriler de dikkate alındığında;RuhsalBelirti Düzeyi Puan Ortalamasının x= ±0,70 olacağı, ruhsal belirti alt boyutlarına baktığımızda Depresyon Ve Somatizasyondeğerlerinin nisbeten daha yüksek çıkacağı varsayılmaktadır. Öğrenim gördükleri program, cinsiyet, yaGadıkları yerin niteliği değiGkenleri açısından aralarında anlamlı bir fark olmayacağı, ailenin ortalama geliri açısından ise aralarında anlamlı bir fark olacağı varsayılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Scl 90-R, Ruh Sağlığı, Meslek Yüksekokulları