REGULATION OF ACCOUNTING RECORDS UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTİTİES


Çemberlitaş İ., Bilen A.

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.12, pp.321-338, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Nowadays increasing competitive environment, development of
markets, as a result of this development the complexity of accounting systems
and increasing of importance and credibility of information which will be
presented to third parties and public are defined as the most important factors
of affecting the process of financial reporting standards. Based on these factors,
the purpose of our research is rearrange of the International Financial
Reporting Standards which was published for Small and Medium-sized
Enterprises (SME) by practicing on a pre- tax procedural law entity (TPL)
financial statements prepared in accordance with International Financial
Reporting Standards as required by SMEs

Günümüzde rekabetin artması, piyasaların gelişmişliği, bu gelişmişlik
neticesinde muhasebe sistemlerindeki karmaşıklık ve kamu ile üçüncü kişilere
sunulacak olan bilginin önemi ve güvenilirliğin artması finansal raporlama
standartlarının sürecini etkileyen en önemli faktörler olarak belirlenmektedir. Bu
faktörler temel alınarak yapılan araştırmamızın amacı Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için yayımlanmış olan Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarını(UFRS) bir KOBİ üzerinde uygulayarak işletmenin
daha önceden Vergi Usul Kanununa (VUK) göre düzenlenen finansal tablolarını
KOBİ-UFRS’nin gerektirdiği şekilde yeniden düzenlemektir.