İNSAN, KOYUN VE SIĞIR KİSTİK EKİNOKOKKOZİS İZOLATLARININ NAD1 GEN BÖLGESİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU


Creative Commons License

Halidi A. G. , Cengiz Z. T. , Beyhan Y. E. , Aydemir S.

4th International Health Sciences Conference (IHSC 2020), Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 November 2020, pp.399-412

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.399-412

Abstract

Çalışmada insan, koyun ve sığırlara ait kist örneklerinde mitokondrial NAD1 gen bölgesinin moleküler karakterizasyonu yapılarak suşların ve varsa meydana gelen mutasyonları belirlenmesi amaçlanmıştır. İnsana ait 75 kist materyali, sığır ve koyunlara ait 25’er kist materyali kullanılmıştır. Elde edilen toplam 125 numune Echinococcus granulosus’un NAD1 mitokondrial gen bölgesinin moleküler karekterizasyonu için gerekli aşamalardan geçirilmiştir. İnsanlardan elde edilen kist hidatik örneklerinin organ dağılımına bakıldığında erkek ve kadınlarda akciğer yerleşim oranları benzerlik gösterirken; karaciğer yerleşimlerinde erkeklerdeki oranın daha yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Kistlerin organ lokalizasyonunda, sığırlarda karaciğer yerleşimi, koyunlarda ise akciğer yerleşiminin ilk sırada olduğu saptanmıştır. Amplifikasyon sonucunda 125 örneğin tamamında 864 bp büyüklüğünde bant elde edilmiştir. Kontrolden geçmiş izolatların sekans sonuçlarının Genbank’a daha önce girilmiş sonuçlarla karşılaştırılması ile toplanan tüm örneklerimizin E. granulosus sensu stricto olduğu tespit edilmiştir. Bu örneklerden dokuz tanesinin G3, geriye kalan 51 örneğin ise G1 suşu olduğu saptanmıştır. Konaklara göre suş dağılımına bakıldığında; 30 insan örneğinin 24’ünün G1, 6’sının G3, 15 koyun örneğinin 13’ünün G1, 2’sinin G3, 15 sığır örneğinin 14’ünün G1, 1’inin G3 suşuna ait olduğu görülmüştür. G1 suşuna ait 51 örnek Genbank’ta yer alan referans G1 suşları ile kıyaslandığında 42 tanesinin %100 eşleştiği; geriye kalan 9 örnekte ise farklı bölgelerde mutasyonlar olduğu ilk kez tespit edilmiştir. Sonuç olarak çalışmamızda insan, koyun ve sığırlardan elde edilen kist hidatik izolatlarında G1’in her üç konakta da baskın suş olduğu ve çeşitli mutasyonların varlığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ile, kistik ekinokokkozisin moleküler epidemiyolojik verilerine katkı sağlamıştır.

Anahtar sözcükler: İnsan, koyun, sığır, kistik ekinokokkozis, NAD1, genotiplendirme