SERUM IMMUNOGLOBULIN AND NITRIC OXIDE LEVELS IN CALVES WITH ARTHRITIS AND OMPHALITIS


Creative Commons License

Kayıkcı C., Gençcelep M., Karasu A., Aslan L., Özkan C., Sancak T.

3. Uluslararası Çukurova Tarım ve Veteriner Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 10 October 2021, pp.158-159

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.158-159
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

There is no immunoglobulin transfer from the dam to calves in bovines. Because of this calves born with negligible immunoglobulin levels. Immunoglobulins that are taken from colostrum and milk ensure external antibody source until emerge of calves' own active, protective immune responses. The aim of this study was to investigate the relationship between serum, IgA, IgM, IgG, GGT and NO levels in the calves diagnosed with omphalitis and arthritis. The animal material of this study consisted of calves with arthritis (n=20) and omphalitis (n=20) and calves (control group n=20) with clinically healthy and the same characteristics. Clinical and radiological examinations were performed, and blood samples were collected. GGT, immunoglobulin G, immunoglobulin M, immunoglobulin A, and nitric oxide levels were determined by ELISA. As a result, no changes were observed in serum IgA, IgM, IgG and GGT levels of the animals diagnosed with omphalitis and arthritis. NO serum levels were not observed in the omphalitis group but a significant increase was observed in the arthritis group.

ACKNOWLEDGEMENT
This study was supported by Yüzüncü Yıl University Scientific Research Projects Coordination Unit with project no TSA-2017-5926.

Ruminantlardaki plasenta yapısından dolayı anneden yavruya immunoglobulin geçişi olmamaktadır. Bu yüzden buzağılar önemsenmeyecek seviyede düşük serum immunoglobulin seviyeleriyle doğarlar. Buzağıların kendi aktif ve koruyucu immun yanıtları oluşana kadar kolostrum ve sütten alınan immunoglobulinler eksternal koruyucu antikor kaynağı sağlarlar. Bu çalışmada klinik /radyolojik olarak omfalitis ve artritis tanısı konan buzağılarda serum, IgA, IgM, IgG, GGT ve NO düzeylerinin omfalitis ve artritis ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın hayvan materyalini Van ili ve çevresinden sağlanan 20 artritis ve 20 omfalitisli değişik ırk, yaş ve cinsiyette buzağı (çalışma grubu) ile klinik olarak sağlıklı ve aynı özelliklerde 20 buzağı (kontrol grubu) oluşturmuştur. Hayvanların klinik ve radyolojik muayeneleri yapılarak kan örnekleri toplandı. Kan örneklerinden GGT, immunoglobulin G, immunoglobulin M, immunoglobulin A ve nitrik oksit düzeyleri ELİZA cihazı ile tespit edildi. Sonuç olarak klinik olarak omfalitis ve artritis tanısı konan hayvanların serum IgA, IgM, IgG ve GGT seviyelerinde herhangi bir değişiklik gözlemlenmemiştir. NO serum seviyelerinde istatistiki anlamda omfalitis grubunda bir değişiklik gözlemlenmezken artritis grubunda belirgin bir artış gözlemlendiği belirlenmiştir.

AÇIKLAMA
Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından TSA-2017-5926 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.