Obtaining Performance and Value with Business Intelligence


EREN A., KAYA M.

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics , vol.16, no.1, pp.279-303, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Today, organizations aim to benefit from the systems they use as the main target. In this respect, high investments have been made in these systems. Business processes are changing with business intelligence and are designed in accordance with the needs. Business intelligence systems which play an active role affect business performance and offes the opportunity to transform the benefits obtained into value. Therefore, business performance and satisfaction to be obtained from business intelligence systems will also highlight the perceived value. It is important which structures are effective in determining the performance to be achieved by users with business intelligence. In this study, the structures that affect business performance were investigated by considering business intelligence systems within the framework of information systems success model. In the research design, the survey was preferred as the method to obtain the datas to be used in the study. The datas used in the survey was obtained through face to face interviews from users who actively use business intelligence systems in 2017. In this study, survey datas obtained from high-level, middle-level and professional employees using business intelligence systems. The survey datas were evaluated using structural equation modeling. Information quality, system quality, perceived satisfaction, perceived value and work performance dimensions were discussed in the study. After the validity and reliability analysis of the research, the relationships between the determined structures were examined. As a result of the research, it was seen that the quality of information and system quality had an effect on perceived satisfaction and perceived value. In addition, it has been determined that perceived satisfaction and perceived value affect job performance.
Geçmişten günümüze organizasyonlar kullandıkları sistemlerden ana hedef olarak fayda görmeyi hedeflemişlerdir. Bu bakımdan bu sistemlere yüksek yatırımlar yapılmıştır. İş zekâsı ile iş süreçleri değişim göstermekte ve ihtiyaca uygun bir şekilde tasarlanmaktadır. İş zekâsı sistemleri bu süreçlerde etkin rol oynayarak iş performansını etkileyerek; elde edilen faydaları da değere dönüştürme imkânı sunmaktadır. Bu yüzden iş zekâsı sistemlerinden elde edilecek olan iş performansı ve memnuniyet algılanan değeri de öne çıkaracaktır. İş zekâsı ile kullanıcıların elde edeceği performansı belirlemede hangi yapıların etkili olduğu önemlidir. Bu araştırmada iş zekâsı sistemleri bilgi sistemleri başarı modeli çerçevesinde ele alınarak iş performansına etki eden yapılar araştırılmıştır. Araştırma tasarımında çalışmada kullanılacak verilerin elde edilme yöntemi olarak anket tercih edilmiştir. Ankette kullanılan veriler 2017 yılında iş zekâsı sistemlerini aktif olarak kullanan kullanıcılardan yüz yüze görüşmeler ile elde edilmiştir. Bu çalışmada iş zekâsı sistemlerini kullanan üst düzey, orta düzey ve profesyonel çalışanlardan elde edilen anket verileri yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada bilgi kalitesi, sistem kalitesi, algılanan memnuniyet, algılanan değer ve iş performansı boyutları ele alınmıştır. Araştırmanın geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinden sonra belirlenen yapılar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma sonucunda bilgi kalitesi ve sistem kalitesinin algılanan memnuniyet ve algılanan değer üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca algılanan memnuniyet ve algılanan değerin iş performansını etkilediği belirlenmiştir.