UNRECOGNIZED PREFERENCE OF NEVEVI ON THE SUBJECT OF CLEANLINESS


Kağanarslan Y.

5. Uluslararası Gap Sosyal Bilimler Kongresi, 3 - 05 April 2020, pp.37-38

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.37-38
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

After Imam Shafiî, there were many scholars who contributed to the development, spread and stability of the sect. One of these scholars is undoubtedly Nevevî. Nevevî, who subjected the previous accumulation of the fiqh of the sect to a new regulation, affected the progress of the sect. With the increase in intra-sectarian views after Shafii, it was very difficult to separate the weak view from the strong one. Tahrîr (sorting) activities that started and matured before the Nevevî peaked with him, and thus, the period of uncertainty and instability, which was difficult to determine the view of the sect due to different utterance and perspective, ended. With the Tahrîr activities, the views that constitute the basis for the fatwa in the Shafii sect were determined and in this way, the sect has reached a period of stability. Now, with Nevevî, his preferences have become the choice of the sect. From this point of view, Nevevî's role in the stability of the sect and the sectarian stability is an undeniable fact. The preferences of Nevevî who is an important scribe in the Shafii sect, have been accepted at the sect but rarely, they have also been unaccepted and discussed. In addition, Nevevi sometimes made two different choices on the same issue. In such a case, which preference of Nevevî will be based on and the stability of the sect is in need of further investigation and explanation. In this study, unacceptable and discussable preferences of Nevevî on cleanliness are discussed. Their determination will help define the view that is the basis of fatwa and will contribute to the stability of the sect to some extent. In the determination of his unacceptable preferences, we consulted the views of the fiqh scholars, such as Es-Sirbinî and Zekeriya el-Ensârî, from Shafii fukaha of muteahhrirun (late period), Ibn Hacer al-Heytemî and Remlii. Especially the preferences of Ibn Hacer al-Heytemî and Remlii were accepted in the sect as principle by the late Shafii fukaha. Because they carried out the second tahrîr / criticism activity and evaluated the preferences of Seyhân (Nevevî and Râfiî) by re-examining. For this reason, the preferences of the fukaha which is engaged in the second tahrîr activity are also important in determining the opinion that is the basis of the fatwa in the sect as much as the preferences of Sehyân.

İmam Şâfiî’den sonra mezhebin gelişmesine, yayılmasına ve istikrar kazanmasına katkı sağlayan pek çok âlim olmuştur. Bu âlimlerden birisi de hiç kuşkusuz Nevevî’dir. Mezhebin kendinden önceki fıkıh birikimini adeta yeni bir düzenlemeye tabi tutan Nevevî, mezhebin seyrini etkilemiştir. Şâfiî’den sonra mezhep içi görüşlerin çoğalmasıyla birlikte zayıf görüşü güçlü görüşten ayırmak oldukça zorlaşmıştı. Nevevî öncesi başlayıp olgunlaşan tahrîr (ayıklama) faaliyetleri kendisiyle ile birlikte zirveye ulaşmış ve böylece farklı kavl ve vecihlerden dolayı mezheb görüşünün belirlenmesinin güç olduğu belirsizlik ve istikrarsızlık dönemi sona ermiştir. Tahrîr faaliyetleri ile birlikte Şâfiî mezhebinde fetvaya esas teşkil eden görüşler belirlenmiş ve bu sayede mezhep istikrar dönemine kavuşmuştur. Artık Nevevî ile birlikte tercihleri mezhebin tercihi haline gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında Nevevî’nin tahrîr faaliyetleri ve mezhebin istikrar kazanmasındaki rolü yadsınamaz bir gerçektir. Şâfiî mezhebinde önemli bir fakih olan Nevevî’nin tercihleri, mezhepte kabul edilmekle birlikte nadiren de olsa kabul görmeyen ve tartışılan tercihleri de olmuştur. Mezhep içi istikrarın sağlanması bakımdan Nevevî’nin kabul gören tercihleri önemli olduğu kadar kabul görmeyen tercihlerinin tespiti de bir o kadar önem arz etmektedir. Ayrıca Nevevî bazen aynı meselede iki farklı tercihte bulunmuştur. Böyle bir durumda Nevevî’nin hangi tercihinin esas alınacağı, mezhepte istikrarın sağlanması bakımdan yine araştırılmaya ve izaha muhtaçtır. Bu çalışmada, Nevevî’nin tahâret konusunda kabul görmeyen ve tartışılan tercihleri ele alınmıştır. Bunların tespiti fetvaya esas olan görüşün belirlenmesine yardımcı olacağı gibi mezhebin istikrarına bir nebze de olsa katkı sunacağından bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Kabul görmeyen tercihlerinin tespitinde muteahhirûn (geç dönem) Şâfiî fukahâsından İbn Hacer el-Heytemî ve Remlî olmak üzere eş-Şirbinî ve Zekeriya el-Ensârî gibi fıkahânın görüşlerine başvurduk. Özellikle İbn Hacer el-Heytemî ve Remlî’nin tercihleri geç dönem Şâfiî fukahâsı tarafından mezhepte umde kabul edilmiştir. Zira bunlar ikinci tahrîr/tenkîh faaliyetinde bulunarak Şeyhân’ın (Nevevî ve Râfiî) tercihlerini yeniden incelemeye tabi tutarak değerlendirmişlerdir. Bu nedenle ikinci tahrîr faaliyetinde bulunan fukahânın tercihleri de en az Şehyân’ın tercihleri kadar mezhepte fetvaya esas olan görüşün belirlenmesinde önem arz etmektedir