Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi


Creative Commons License

Kılınç H., Bayraktar A., Çelik B., Mollaoğulları H., Gencer Y. G.

Journal of Human Sciences, vol.3, no.13, pp.3794-3806, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 13
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Journal of Human Sciences
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.3794-3806
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to analyze the relationship between the levels of quality of life and levels of physical activity of female students studying at universities. The data used in this study have been collected through survey method. While the target population of the research consists of female students studying at universities, its sample consists of female students studying at Yüzüncü Yıl University in Van province. The data related to this research were collected on 20 April 2015 at Yüzüncü Yıl University in Van (hereinafter referred to as “VYYÜ”). One hundred-fifty (150) students were contacted out of the entire female university student population studying at VYYÜ. As part of this research, studies on applicability and credibility in Turkey have been conducted and WHO Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) and International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) have been applied. No statistically significant difference has been observed in the Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA), Walking, MET, Physical area, Psychological area and social area values. Statistical differences have been observed at p<0.05 level, according to the Recreational and Environmental area. When the relationship between the quality of life and physical activity is examined, a positively significant relationship has been detected between the EFA and the CFA (r=0.463) at <0.05 level. Consequently, increase of vigorous-intensity and medium-intensity physical activity for young women can be a more effective method in enhancing the quality of life in relation to health.

Bu araştırmanın amacı üniversite okuyan kadın öğrencilerin yaşam kalitesi düzeyleri ve fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Bu araştırmadaki veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini üniversitelerde okuyan kadın öğrenciler oluştururken, örneklemini ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (VYYÜ) öğrenim gören kadın öğrenciler oluşturmuştur. Bu araştırmanın verilerinin toplanması 20 Nisan 2015 tarihlerinde VYYÜ geçekleştirilmiştir. VYYÜ’de öğrenim gören kadın üniversite öğrencilerinden 150 kişiye ulaşılmıştır. Bu araştırmada Türkiye'de geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmış DSÖ Yaşam Kalitesi ölçeği kısa formu (WHOQOL-BREF) ve IPAQ (Fiziksel Aktivite Düzeyi) anketleri uygulanmıştır. AFA, OFA, Yürüme, Met, Fiziksel alan, Psikolojik alan ve Sosyal alan değerlerinde istatistiki olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Dinlenme ve Çevresel alanda ise hastalık durumuna göre p<0,05 düzeyinde istatistiki farklılıklara rastlanmıştır. Yaşam kalitesi ile fiziksel aktivite arasındaki ilişki incelendiğinde OFA ile AFA arasında (r=0,463) <0,05 düzeyinde pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, genç kadınlarda şiddetli ve orta dereceli fiziksel aktiviteyi arttırmak, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini yükseltmede daha etkin bir yöntem olabilir.