The effect of Product Delivery with Drones on Consumers’ Behavioural Intentions in Retailing


Creative Commons License

Çelik Z., Aydın İ.

Business And Management Studies An International Journal, vol.9, no.4, pp.1422-1436, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study examines the effect of product delivery with drones on consumers' behavioural intentions in retailing. Statistical analyzes were made for 404 data collected from the participants using the online survey and experiment methods. According to the results of the one-sample t-test, product delivery with a drone has a positive and significant effect on consumers' behavioural intentions to use drones for shopping. According to the independent samples t-test, between males and females, and according to the one-way analysis of variance; among X, Y, and Z generations, there is no significant difference in consumers' behavioural intentions to use drones for shopping. According to the simple linear regression analysis, perceived innovativeness, the relative advantage of speed, functionally motivation, hedonic motivation, perceived trust, and problem awareness have a positive and significant effect on the attitude towards drone use. However, the negative impact of perceived risk on drone use is not practical. On the other hand, attitude towards drone use has a positive and significant effect on the intention to use a drone.  This study successfully explains consumers' intentions to use product delivery services with a drone in retailing.  

Bu çalışmanın amacı, perakendecilikte drone ile ürün teslimatının tüketicilerin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisini incelemektir. Online anket ve deney yöntemi kullanılarak katılımcılardan toplanan 404 veri için istatistiksel analizler yapılmıştır. Tek örneklem t-testi sonuçlarına göre; drone ile ürün teslimatı, tüketicilerin drone'ları alışveriş için kullanma davranışsal niyetleri üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına göre; erkek ve kadınlar arasında ve tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre; X, Y ve Z jenerasyonları arasında tüketicilerin drone'ları alışveriş için kullanma davranışsal niyetlerinde anlamlı bir farklılık yoktur. Basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre; algılanan yenilikçilik, hızın göreceli avantajı, fonksiyonel motivasyon, hedonik motivasyon, algılanan güven ve problem farkındalığı drone kullanmaya yönelik tutum üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Ancak algılanan riskin drone kullanmaya yönelik tutum üzerindeki olumsuz etkisi anlamlı değildir. Öte yandan drone kullanmaya yönelik tutumun drone kullanma niyeti üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Bu çalışma, tüketicilerin perakendecilikte drone ile ürün teslimat hizmetlerini kullanma konusundaki davranışsal niyetlerini başarılı bir şekilde açıklamaktadır.