Yeni Geliştirilmiş Deneysel Formüller Kullanılarak 14-15 Mevlik Nötronların Çekirdek Reaksiyonları İçin Çiftlenim Etkisinin İncelenmesi


TEL E., ÜNLÜTÜRK A. F., Arasoğlu A., BÖLÜKDEMİR M. H., TANIR G.

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, vol.8, no.1, pp.255-261, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Recently, especially having around threshold energy more new and sensitive cross section experimental measurements for neutron induced have been made. Precise cross section data measurement of neutron around 14-15 MeV energy and particle emission spectra are very important for understanding the nuclear force, nuclear structure and refinement nuclear models. Tel et al. have suggested using these new experimental data to reproduce a new empirical formula of the cross-sections of the (n, p) reactions with dependent on asymmetry parameter s = N-Z/A and nuclear shell model. Betak et al. have found agreement with odd-A nucleus in latest experiment for 112-124Sn thin target. Tel et al. have obtained new appropriate coefficient by modifying the with depend on the pairing effect formula for (n, 2n) and (n, ) reactions. In this study, we discussed odd-even effect and basic nucleon-nucleon effect with the nuclear shell model considering n

Son yıllarda özellikle nötronlarla oluGturulan reaksiyonlar için eGik enerjisi civarında daha hassas ve daha fazla sayıda yeni deneysel tesir kesiti ölçümleri yapılmaktadır. 14-15 MeV’lik nötronlarla oluGturulan bu çekirdek reaksiyon tesir kesiti ve parçacık yayınlanma spektrumları ölçümleri nükleer kuvvetler ile nükleer yapının anlaGılması ve nükleer modellerin yeniden geliGtirilmesi bakımından önemlidir. Bu yeni deneysel değerler kullanılarak Tel ve arkadaGları tarafından çekirdek kabuk modeli ve asimetri parametresi s=(N-Z)/A’de göz önüne alınarak, yeni bir deneysel (n,p) reaksiyon tesir kesiti formülü geliGtirilmiGtir. Betak vd. (2005), 112-124Sn ince hedef için yapmıG oldukları en son deneylerinde bu formülün uyumlu olduğunu gözlemiGlerdir. Çiftlenim etkisini de göz önüne alan bu yeni deneysel formülün (n,2n) ve (n, ) reaksiyonlarına da modifiye edilebileceği görülmüG ve literatüre uygun yeni katsayılı formüller elde edilmiGtir. Bu çalıGmada, Tel ve arkadaGlarının geliGtirmiG olduğu tesir kesiti için bu yeni deneysel (n,p), (n,2n) ve (n, ) formüller ve yeni deneysel sonuçlar