İlkokul Öğrencilerinin Empresyonizme Yönelik Görüşlerinin Görsel Okuryazarlık Bağlamında İncelenmesi


Hiçyılmaz Y.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.4, pp.1145-1152, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul döneminde öğrenim gören öğrencilerin empresyonizm sanat akımına yönelik görüşlerini görsel okuryazarlık bağlamında incelemektir. Araştırma, amaç ve yöntem açısından betimleyici bir yaklaşım izlenerek yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, 526 öğrenci ile oluşturulmuştur. Veri toplama araçlarını belirlemek amacıyla Empresyonizm sanat akımının üç dönemine ait birer manzara resmi, üç görsel sanatlar uzmanın görüşleri doğrultusunda seçilmiştir. Veriler, içerik analizi ve tanımlayıcı istatistik teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin Empresyonizm sanat akımının son dönemine ait eserlere daha çok ilgi duydukları bulunmuştur. Öğrencilerin ilgi duydukları tabloları, daha çok eserin konusunu temel alarak seçtikleri görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin Empresyonizm sanat akımının son dönemine ait eserlerinin görsel okur ve görsel yazarlık unsurlarına yönelik açıklamalarının daha fazla olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, elde edilen sonuçlardan hareketle ilkokul öğrencilerinin farklı sanat eserlerine yönelik görsel okuryazarlık çerçevesinde düşüncelerini ifade edebileceği ortamların oluşturulması önerilmektedir.