Van İlindeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Düşünceleri


Creative Commons License

Kara M.

II. International Scientific and Vocational Studies Congress –Social and Human Sciences (BILMES SC-HM 2018), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, cilt.1, ss.1111-1112

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1111-1112

Özet

TMS/TFRS, Türkiye’de Türkçeye çevrilerek aynen uygulanmaktadır. Bu standartlar, 09.07.2009 ve 16.05.2005 tarihlerinde yayımlanmıştır. 14.02.2011 Tarih ve 27846 Sayılı Resmi Gazete’de 6102 Sayılı TTK’nın 88. Maddesi’ne göre, Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanması zorunlu olduğundan TFRS’lerin önemi artmaktadır. Tekdüzen muhasebe sistemini bilen muhasebe meslek mensupları, TMS/TFRS ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle TFRS’yi uygulayan muhasebe meslek mensuplarının bu konudaki bilgi düzeyleri ve düşünceleri önemlidir. TMS/TFRS ile ilgili düzenlemeler devlet ile mükellef arasında köprü vazifesi gören, aynı zamanda uygulayıcı konumunda bulunan muhasebe meslek mensuplarını çok yakından etkilemiştir. Bu nedenle söz konusu düzenlemeler karşısında Van ilindeki meslek mensuplarının genel görüşlerini almak amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın amacı, Van’da faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hakkındaki bilgi düzeyleri ve düşüncelerini tespit etmektir. Araştırma anket yöntemiyle yapılmıştır. Anket, Van ilindeki SMMM Odası’na kayıtlı 83 muhasebe meslek mensuplarına uygulanmıştır. Hazırlanan anket formu ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket soruları oluşturulurken daha önce bu alanda yapılmış benzer çalışmalardan faydalanılmıştır. Toplanan anket verileri “Excel” programından faydalanılarak değerlendirilmiş. Verilerin analizinde, ifadelere verilen cevapların frekans ve yüzde dağılımları belirlenmiş, elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma ile meslek mensuplarının TMS/TFRS hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları, TMS/TFRS hakkında güncel gelişimi takip ettikleri, TMS/TFRS’yi kendi çabaları ile öğrenebilecekleri, TMS/TFRS’yi uygulamalarının iş yüklerini arttıracakları, TÜRMOB tarafından verilecek eğitimler TMS/TFRS’nin uygulanma sürecini kolaylaştıracağı, TMS/TFRS’ye uygun hazırlanmış finansal tabloları anlamak daha kolay olacağı, TMS/TFRS’nin muhasebe bilgilerine olan güveni arttıracağı, TMS/TFRS kayıt dışı ekonomiyi azaltacağı TMS/TFRS muhasebe uygulamalarını ve mesleğin gelişimini olumlu etkileyeceği sonucuna varılmıştır.

TMS / TFRS is applied exactly translated into Turkish in Turkey. These standards were published on 09.07.2009 and 16.05.2005. 14.02.2011 According to the Official Gazette numbered 27846 6102 Date and TCC Article 88, the importance of Turkey is required to apply TFRS accounting standards is increasing. Accounting professionals who are familiar with the Uniform Accounting System face TMS / TFRS. For this reason, knowledge levels and considerations in this area are important for accounting professionals who apply TFRS.
Regulations related to TMS / TFRS have been very influential to accounting professionals who have been a bridge between state and taxpayer and also practicing. For this reason, a survey was conducted in order to get the general opinions of the professions in Van against the regulations.The aim of this study is showing professional accountants activities of Van Turkey Accounting Standards (TMS) and Turkey Financial Reporting Standards (TFRS) is to determine the level of knowledge and ideas about. The questionnaire is applied to 83 professional accountants registered in SMMM chamber in Van province. A face-to-face survey was conducted with the prepared questionnaire. Survey questionnaires were created using similar work previously done in this area. The collected questionnaire data were evaluated by using "Excel" program. In the analysis of the data, frequency and percentage distributions of the answers given were determined and the findings were presented in tabular form. TMS / TFRS and TMS / TFRS will increase the work load of the TMS / TFRS applications, TMS / TFRS will increase the work load of the TMS / TFRS, TMS / TFRS will increase the confidence in accounting information, TMS / TFRS will decrease the informal economy TMS / TFRS accounting practices and profession's development will be positively affected as the financial statements prepared in accordance with TMS / TFRS will be easier to understand.