Sanal Ders Materyali Tasarımı Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

GÜLEN S., DEMİRKUŞ N.

INTERNATIONAL TURKISH-RUSSIAN WORLD ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2018, pp.405-422

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.405-422
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Virtual material has emerged for concept education in parallel with rapidly developing technological developments. Virtual materials used in the teaching of concepts that are difficult to reach, unacceptable or dangerous. The main purpose of this research is to determine the most preferred background color, text color and font size which can be used in virtual material development. Mixed method was preferred in the study. In the quantitative part of the method, cross-sectional scanning model was used. The qualitative part of the method was interviewed. The data were collected by using 206 randomized students using random sampling method. The study was carried out in a state secondary school in the Marmaraereğlisi district of Tekirdağ province. In addition, five students were interviewed face to face. Quantitative data were collected by a questionnaire applied in two stages. Qualitative data were obtained through interview records. Microsoft Office Excel package program was used to analyze all data. Quantitative data was interpreted by percentage (%) and frequency (f) values and qualitative data were analyzed by content analysis. In the preliminary study, 18 sample virtual material pages were prepared according to the three most preferred background colors, text color and font size. These pages were shown to the participant’s one by one and were asked to fill in the questionnaire according to the page. According to the questionnaires of the participants, the page prepared with 9 numbers was determined as the most preferred page fit with (f: 77) 47.23%. According to this, the most preferred virtual material web page, background color is dark slate gray, text color is yellow and font size is set to 24. As a result of the analysis of the interview data, it was determined that the color of the slate was consistent with the yellow text in the sample pages shown to the participants and that the 24 font size was the ideal font size. Suggestions were made according to the results of the research.

Keywords: Concept education, Virtual material, Color harmony, Font size

 Sanal materyal, hızla ilerleyen teknolojik gelişmelere paralel olarak kavram eğitimine yönelik ortaya çıkmıştır. Ulaşımı zor, elde edilemeyen veya tehlike arz eden kavramların öğretiminde kullanılan dijital materyallerdir. Bu araştırmanın temel amacı sanal materyal geliştirmede kullanılabilecek, en çok tercih edilen arka plan rengi, yazı rengi ve yazı puntosunu belirlemektir. Araştırmada karma yöntem tercih edilmiştir. Yöntemin nicel kısmında kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Yöntemin nitel kısmında görüşme yapılmıştır. Araştırmada rastgele örneklem yöntemi kullanılarak 206 gönüllü öğrenci ile veriler toplanmıştır. Araştırma Tekirdağ ili Marmaraereğlisi ilçesindeki bir devlet ortaokulunda gerçekleştirilmiştir.   Ayrıca beş öğrenci ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Nicel veriler, iki aşamada uygulanan anket ile toplanmıştır.  Nitel veriler ise görüşme kayıtları ile elde edilmiştir. Tüm verilerin analizinde Microsoft Office Excel paket programı kullanılmıştır. Nicel verileri yüzde (%) ve frekans (f) değerleri ile nitel veriler ise içerik analizi ile yorumlanmıştır. Araştırmanın ön çalışmasında en çok tercih edilen ilk üç arka plan rengi, yazı rengi ve yazı puntosu kombinasyonuna göre 18 adet örnek sanal materyal sayfası hazırlanmıştır. Hazırlanan bu sayfalar teker teker katılımcılara gösterilmiş ve ellerindeki anketi sayfaya göre doldurmaları istenmiştir. Katılımcıların anket değerlerine göre 9 numara ile hazırlanmış olan sayfa (f:77) % 47.23 oranla en çok tercih edilen sayfa uyumu olarak belirlenmiştir. Buna göre en çok tercih edilen sanal materyal web sayfası, arka plan rengi koyu kayrak grisi, yazı rengi sarı ve yazı puntosu 24 olarak belirlenmiştir. Görüşme verilerinin analizi sonucu katılımcılara gösterilen örnek sayfalar içerisinde koyu kayrak renginin sarı renkli yazılar ile uyum gösterdiği ve 24 puntonun ideal yazı büyüklüğü olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kavramlar: Kavram eğitimi, Sanal materyal, Renk uyumu, Yazı puntosu