Mezbaha Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirliğinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Öztürk D., Aladağ E., Yılmaz A. E., Boncukcuoğlu R., Bayram T.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.738-748, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, wastewater of a slaughterhouse which is located in Van is characterized and treatment alternatives are evaluated. For characterization; nitrate, sulfur trioxide, phosphate, ammonium nitrogen, chloride, suspended solids (SS), total organic carbon (TOC), total carbon (TC), inorganic carbon (IC), total nitrogen (TN), electrical conductivity (EC), pH, total chemical oxygen demand (TCOD), dissolved chemical oxygen demand (DCOD) and particulate chemical oxygen demand (PCOD) parameters were investigated. According to the results; nitrate; 18.5 - 35.9 ppm, sulfur trioxide; 15.3 - 89.3 ppm, phosphate; 72.2 - 190.5 ppm, ammonium nitrogen; 20 - 38 ppm, chloride; 239.9 - 422.7 ppm, TSS; 475 - 1800 ppm, TOC; 4429 – 10 250 ppm, TC; 4535 – 10 494.6 ppm, IC; 105.7 - 244.6 ppm, TN; 800 - 1546 ppm, EC; 1.4 - 3.0 ms cm-1 , pH; 7.0 - 8.2, TCOD; 17 626 – 23 268 ppm, DCOD; 13 658 – 18 029 ppm and PCOD; 3968 - 5239 ppm were found. At the same time, anaerobic, aerobic, advanced oxidation, dissolved air flotation, membrane filtration and electrochemical treatment processes are investigated for slaughterhouse wastewater which is proposed in literature. Due to the multiple composition (pharmaceuticals, organic matter, toxic substances, etc.) of the wastewater, it was observed that the single treatment processes did not provide sufficient treatment and it was concluded that more effective treatment was performed with the combined processes

Bu çalışmada Van ilinde bulunan bir mezbahane tesisine ait atıksuyun karakterizasyonu yapılarak bu atıksu için arıtım alternatifleri değerlendirilmiştir. Atıksu karakterizasyonu için nitrat, kükürt trioksit, fosfat, amonyum azotu, klorür, askıda katı madde (AKM), toplam organik karbon (TOK), toplam karbon (TK), inorganik karbon (GK), toplam azot (TN), elektriksel iletkenlik (EG), pH, toplam kimyasal oksijen ihtiyacı (TKOG), çözünmüG kimyasal oksijen ihtiyacı (ÇKOG) ve partiküler kimyasal oksijen ihtiyacı (PKOG) parametreleri incelenmiştir. Sonuçlar; nitrat; 18.5 - 35.9 ppm, kükürt trioksit; 15.3 - 89.3 ppm, fosfat; 72.2 - 190.5 ppm, amonyum azotu; 20 - 38 ppm, klorür; 239.9 - 422.7 ppm, AKM; 475 - 1800 ppm, TOK; 4429 - 10250 ppm, TK; 4535 – 10 494.6 ppm, GK; 105.7 - 244.6 ppm, TN; 800 - 1546 ppm, EG; 1.4 - 3.0 ms cm-1, pH; 7.0 - 8.2, TKOG; 17 626 – 23 268 ppm, ÇKOG; 13 658 – 18 029 ppm ve PKOG; 3968 - 5239 ppm olarak bulunmuştur. Aynı zamanda mezbahane atıksuları için literatürde önerilen anaerobik, aerobik, ileri oksidasyon, çözünmüş hava flotasyonu, membran filtrasyonu, elektrokimyasal arıtım prosesleri incelenmiştir. Atıksuyun çoklu (farmasötikler, organik madde, toksik madde vb.) kompozisyonu sebebiyle tekli arıtım proseslerinin yeterli arıtımı sağlamadığı gözlenmiş ve kombine proseslerle daha etkili arıtım yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.