Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği


Gök M., Arık M.

in: IPCEDU 2020 E-Kitabı, ., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.251-260, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.251-260
  • Editors: ., Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarının bileşenlerine ilişkin farkındalıkları ve bilgileri

önemli bir araştırma problemidir. Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarına yönelik Yapılandırmacı Öğrenme

Ortamı Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Bu araştırmada tarama modeli

kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 öğretim yılında Doğu Anadolu Bölgesinde bir üniversitenin

Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 173 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Orijinal ölçek yedi faktörden oluşmakta

olup, 30 maddeli ve 5’li likert tipi ölçektir. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0.86 dır. Ölçek uyarlama prosedürleri

doğrultusunda ölçek, Türkçe’ye uyarlanmıştır. Kaiser-Mayer-Olkin ve Barlett Testi sonuçları ölçeğin faktör analizi

için uygun olduğunu göstermektedir. Uyarlanan ölçekte yer alan boyutlar açımlayıcı faktör analizi kullanılarak

belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucuna göre, uyarlanan 5’li likert tipi ölçek 30 maddeli altı faktörlü

bir yapı göstermektedir. Uyarlanan ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0.926 olarak saptanmıştır. Yapılandırmacı

öğrenme ortamlarını deneyimleyen öğretmen adaylarının bu ortamların farklı bileşenlerine ilişkin farkındalıkları

ve bilgilerinin ortaya çıkarılması öğretmen eğitiminde alınması gereken önlemlere yönelik göstergeler sunması

noktasında önemli olduğu düşünülmektedir.